આંકલાવના ગામો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠમારું ગામઆંકલાવના ગામ

આંકલાવના ગામો

 
  આંબલી    હળદરી    સંખયાડ     
  અંબાવ    હાથીપુરા    ઉમેટા     
  અમરોળ    જીલોડ         
  આંકલાવ   જોશીકુવા        
  અસારમા    કંથારીયા         
  અસોદર    કંવાડી         
  બામણગામ    ખડોળ (હળદરી)         
  ભાણપુરા    ખડોળ (ઉમેટા)         
  ભેટાસી (તળપદ)    કોશીંદ્ગા         
  ભેટાશી બે ભાગ    લાલપુરા         
  ભેટાસી વંટો    માનપુરા         
  બીલપદ    મુંજકુવા        
  ચમારા    નારપુરા         
  દેવાપુરા    નવાખલ         
  ગંભીરા    નવાપુરા         
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 639470