આણંદના ગામો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠમારું ગામઆણંદના ગામ

આણંદના ગામો

 
  અડાસ    ખંભોલજ    રસનોલ     
  અજારપુરા    ખંધાળી    સમારખા     
  આણંદ   ખાનપુર   સંદેસર     
  આંકલાવડી   ખેરડા    સરસા     
  બકરોલ   કુંજરાવ    સુદાણ     
  બેડવા    લાંભવેલ    તરનોલ     
  ચીખોદ્ગા    મેધવા ગાના    વડોદ     
  ગામડી    મોગર    વધાસી     
  ગાના    મોગરી    વખેરાખાડી     
  ગોપાલપુરા    નપડ તળપદ    વાલાસણ     
  હડગુડ    નપડ વંટો    વાંસ ખીલીયા     
  જખારીયા    નવલી    વાસદ     
  જીતોડીયા    રાહતળાવ         
  જોળ    રાજુપુરા         
  કસોર    રામનગર         
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 637717