બોરસદના ગામ
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠમારું ગામબોરસદના ગામ

બોરસદના ગામ

અલારસા દેદાદરદા કસારી પામોલ
અમીયડ ધનાવાસી કસુંબડ પીપળી
બાદલપુર ધોબીકુઇ કંથાણા રણોલી
બનેજડા ધુંડાકુવા કથોલ રાસ
ભાદરણ દીવેલ કવીથા રૂદેલ
ભદ્ગાણીયા ગજાના ખાનપુર સૈજપુર
બોચાસણ ગોલેલ ખેડાસા સલોલ
બોડલ ગોરવા કીનખોલ્ડ સંતોકપુરા
બોરસદ હરખાપુરા કોઠીયા ખાડ સીંગલાવ
ચુવા જંત્રાલ મોટી શેરડી સીસવા
ડભાશી જારોલા નમન સુર કુવા
દહેમી કાળુ નાની શેરડી ઉમલાવ
દહેવાન કંભા નાપા તળપદ ઉનેળી
ડાલી કંધ્રોટી નાપા વાંટો વછીયેલ
દેવોલ કંકાપુરા નીસરયા વડેલી
વહેરા વાલવોડ વાસણા (બોરસદ) વાસણા (રાસ)
વીરસદ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 637705