ખંભાતના ગામો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠમારું ગામખંભાતના ગામ

ખંભાતના ગામો

 
  અખોલ    જાલસણ    મલુ    રલાજ 
  બામણવા    જલુંધ    મેતપુર    રંગપુર 
  ભાટ તળાવડી    જાલાપુર    મીતલી    રોહણી 
  ભીમતળાવ    જીણાજ    મોતીપુરા    સયામા 
  ભુવેલ    કાલસમસર    નાગરા    સાકરપુર 
  છાતરડી    કાળી તળાવડી    નાના કલોદ્ગા    સોખડા 
  દહેડા    કણીસા    નાંદેલી    તમસા 
  ધુવારણ    કણસારી    નવાગામ બરા    તારકપુર 
  ફીનાવ    કંજાટ    નવાગામ વંટા    ટીંબા 
  ગોલાણા    ખડોધી    નેજા    ઉંડેલ 
  ગુડેલ    ખંભાત   પાલડી    વડગામ
  હરીપુરા    ખાતનલ    પાંડેડ    વડોલા 
  હરીયાણ    કોડવા    પીપલોઇ    વૈનજ 
  હસનપુરા    લુણેજ    પોપટવાવ   વાસણા 
  જહાજ    માલાસોની    રાજપુર    વટાદ્ગા 
  વત્રા             
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 638327