મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે ડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે

શ્રી એસ.એમ.પટેલ - આઇ. એ. એસ.નામ:ડૉ. એમ​. ડી. મોડીયા - આઇ. એ. એસ.
ફોન નંબર:૦૨૬૯૨-૨૪૧૧૧૦
ફેક્સ નંબર:૦૨૬૯૨-૨૪૩૮૯૫
મોબાઇલ નંબર:૯૯૭૮૪૦૬૨૨૮
સરનામું:જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
સરદાર પટેલ ભવન, અમુલ ડેરી રોડ,
જીલ્લા પંચાયત આણંદ,
પી. ન. ૩૮૮૦૦૧
ઇ-મેઇલ:ddo-and@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/4/2017

વપરાશકર્તાઓ : 516972