મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે ડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે


શ્રી અમીત પ્રકાશ​ યાદવ​- આઇ. એ. એસ.નામ:શ્રી અમિત પ્રકાશ​ યાદવ​ - આઇ. એ. એસ.
ફોન નંબર:૦૨૬૯૨-૨૪૧૧૧૦
ફેક્સ નંબર:૦૨૬૯૨-૨૪૩૮૯૫
મોબાઇલ નંબર:૯૯૭૮૪૦૬૨૨૮
સરનામું:જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
સરદાર પટેલ ભવન, અમુલ ડેરી રોડ,
જીલ્લા પંચાયત આણંદ,
પી. ન. ૩૮૮૦૦૧
ઇ-મેઇલ:ddo-and@gujarat.gov.inછેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/6/2017

વપરાશકર્તાઓ : 524179