પેટલાદના ગામો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠમારું ગામપેટલાદના ગામો

પેટલાદના ગામો

અગાસ દેમોલ નાર શેખડી
અમોડ ધૈર્યપુરા પડગોળ શીહોલ
અરડી ધમેર્જ પાલજ શીવાલી
અશી ફંગાની પંડોલી સીમરડા
બમરોળી ગુંતેલી પેટલાદ સુણાવ
બાંધણી ઇસરાણા પોરડા સુંદરા
ભાલેલ જેસરવા રામોદડી સુંદરાણા
ભાટીયેલ જોગન રામોલ વડાદલા
ભવાનીપુરા કણીયા રંગાઇપુરા વટાવ
ભુરાકુઇ ખડાણા રવીપુરા વીરોલ (સીમરડા)
બોરીયા લક્કડપુરા રવલી વીસનોલી
ચાંગા મહેલાવ રૂપીયાપુરા વીશ્રામપુરા
દંતાલી માનેજ સંજયા
દાંતેલી માનપુરા સાંસેજ
દેવલપુરા મોરડ શાહપુર

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 637823