પ્રકાશનો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખા સામાજીક આર્થિક સમિક્ષા

પ્રકાશનો


સામાજીક આર્થિક સમિક્ષા


સામાજીક આર્થિક સમિક્ષા વર્ષ ૨૦૧૫-૨૦૧૬

સામાજીક આર્થિક સમિક્ષા વર્ષ ૨૦૧૪-૨૦૧૫

સામાજીક આર્થિક સમિક્ષા વર્ષ ૨૦૧૩-૨૦૧૪

સામાજીક આર્થિક સમિક્ષા વર્ષ ૨૦૧૨-૨૦૧૩

સામાજીક આર્થિક સમિક્ષા વર્ષ ૨૦૧૧-૨૦૧૨

સામાજીક આર્થિક સમિક્ષા વર્ષ ૨૦૧૦-૨૦૧૧

સામાજીક આર્થિક સમિક્ષા વર્ષ ૨૦૦૯-૨૦૧૦

વાર્ષિક વહિવટી અહેવાલ


વાર્ષિક વહિવટી અહેવાલ વર્ષ ૨૦૧૪-૨૦૧૫

વાર્ષિક વહિવટી અહેવાલ વર્ષ ૨૦૧૧-૨૦૧૨

અંદાજપત્ર


અંદાજપત્ર વર્ષ ૨૦૧૩-૨૦૧૪

અંદાજપત્ર વર્ષ ૨૦૧૨-૨૦૧૩

આંકડાકીય રૂપરેખા


જિલ્લાની આંકડાકિય રૂપરેખા ૨૦૧૫-૧૬

જિલ્લાની આંકડાકિય રૂપરેખા વર્ષ ૨૦૧૩-૨૦૧૪

જિલ્લાની આંકડાકિય રૂપરેખાવર્ષ ૨૦૧૨-૨૦૧૩

જિલ્લાની આંકડાકિય રૂપરેખાવર્ષ ૨૦૧૧-૨૦૧૨

જિલ્લાની આંકડાકિય રૂપરેખાવર્ષ ૨૦૧૦-૨૦૧૧

જિલ્લાની આંકડાકિય રૂપરેખા વર્ષ ૨૦૦૯-૨૦૧૦

જિલ્લાની આંકડાકિય રૂપરેખા વર્ષ ૨૦૦૭-૨૦૦૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644212