સોજીત્રાના ગામ
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠમારું ગામસોજીત્રાના ગામ

સોજીત્રાના ગામ

બલીંતા માલાતાજ
બાંટવા મેધલપુર
ભાડકડ પલોલ
દાભૌ (વીરસદપુરા) પેટલી
ડાલી પીપલવ
દેવા તળપદ રૂણ
દેવા વંટા રૂણજ
દેવાતાજ સોજીત્રા
ગડા સોજીત્રા
ઇશ્નવ ત્રેંબોવાડ
કસોર વીરોલ (સોજીત્રા)
ખાંસોલ
કોઠાવી
લીંબાલી
મેધ્રોલ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 637708