પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેટીડીઓ વિષે

ટીડીઓ વિષે


TDOટી.ડી.ઓ નું નામ:ડો ક્રિષ્ના કિશોર ઉપાધ્યાય
ટી.ડી.ઓ નું સરનામુ:તાલુકા પંચાયત, આંકલાવ, જી.આણંદ
મોબઈલ નં.:૯૭૨૪૫૦૫૪૧૮
ફોન નંબર :(૦૨૬૯૬) ૨૮૨૮૭૯
ફેકસ નંબર:-
ઇ-મેલ :tdo-anklav@gujarat.gov.in
tdo.anklav@gmail.com