પંચાયત વિભાગ
આણંદ તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર

TDOઅમિતકુમાર વીહાભાઇ પટેલ
તાલુકા વિકાસ અધિકારી
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત કચેરી,આણંદઠાકોરભાઇ અમરસિંહ પરમાર
પ્રમુખશ્રી
અવનવા સમાચાર..
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગઆણંદ જીલ્લોઆણંદ તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


આણંદ
ગ્રામ પંચાયત ૪૪
ગામડાઓ ૪૪
વસ્તી ૫૧૩૯૦૦
આણંદ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના આણંદ જિલ્લામાં આવેલ છે. આણંદમાં  ૪૪ જેટલા ગામો આવેલા છે. તાલુકાનું સરેરાશ અક્ષરજ્ઞાન ૫રૂષ-૧૧૬૮૪૩, સ્ત્રીન-૮૯૨૯૬ છે. મુખ્ય પાકો ડાંગર, ઘઉં, તામકુ, બાજરી, કેળ, શાકભાજી છે...