પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે ટીડીઓ વિષે

ટીડીઓ વિષે


TDO
ટી.ડી.ઓ નું નામ:અમિતકુમાર વીહાભાઇ પટેલ
ટી.ડી.ઓ નું સરનામુ:તાલુકા વિકાસ અધિકારી
તાલુકા પંચાયત કચેરી,આણંદ
ફોન નંબર:૦૨૬૯૨-૨૪૧૯૫૦
મોબાઇલ નંબર
૭૫૬૭૦૧૯૫૨૭
ફેકસ નંબર:૦૨૬૯૨-૨૪૧૦૯૯
ઇ-મેલ:tdo-anand@gujrat.gov.in

:tdo.anand@gmail.com