પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેટીડીઓ વિષે

ટીડીઓ વિષે

શ્રી ઓ.એન.રાઠવા
ટી.ડી.ઓ.નું નામ : શ્રી ઓ.એન.રાઠવા, તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી,
લાયકાત : -
ટી.ડી.ઓ.નું સરનામું : તાલુકા પંચાયત બોરસદ
મોબાઈલ : ૭૫૬૭૦૧રર૯૫
ફોન નંબર : ૦ર૬૯૬-રર૧૦૬૬
ફેકસ નંબર : -
ઈ-મેઈલ

,