પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે ટી.ડી.ઓ. વિષે

ટી.ડી.ઓ.વિષે

શ્રી કે.બી.પંચોલી
ટી.ડી.ઓ.નું નામ:શ્રી કે.બી.પંચોલી
સરનામું:શ્રી તાલુકા વિકાસ અધિકારી, તાલુકા પંચાયત કચેરી, પેટલાદ
મોબઈલ નં.:

૯૯૨૫૯૮૨૨૯૨

ફોન નંબર:૦ર૬૯૭-રર૪૦૧૭
ઈ-મેઈલ
tdo-petlad@gujarat.gov.in
tdo.petalad@gmail.com