પંચાયત વિભાગ
સોજીત્રા તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર

TDOશ્રી એચ.જી.વ્યાસ
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
pramukhvisheશ્રી શંભુભાઇ શનાભાઇ સોલંકી
પ્રમુખશ્રી,સોજીત્રા તાલુકા પંચાયત
અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગઆણંદ જીલ્લોસોજીત્રા તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


સોજીત્રા
ગ્રામ પંચાયત૨૧
ગામડાઓ ૨૧
વસતી ૮૧૨૮૫
સોજીત્રા તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના આણંદ જિલ્લામાં આવેલ છે. જેનું ભૌગોલીક સ્થા ન રર.ર૧ ઉ.અ. થી રર.૪૦ ઉ.અ., રેખાંશ : ૭ર.૪૦ ૫.રે. થી ૭ર.૫૬ છે. સોજીત્રામાં ર૧ જેટલા ગામો આવેલા છે. તાલુકાનું સરેરાશ અક્ષરજ્ઞાન ૨૦ ટકા છે. મુખ્ય પાકો બાજરી, ડાંગર, ઘઉં, તમાકુ, શાકભાજી, કેળ છે.