પંચાયત વિભાગ
sampark
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક


તાલુકાનું નામ:
તાલુકા પંચાયત કચેરી,સોજીત્રા

સરનામું:
સરકારી દવાખાના સામે,સોજીત્રા,જી.આણંદ

ફોન નંબર:
૦૨૬૯૭-૨૩૪૩૦૦

ફેકસ નંબર:
૦૨૬૯૭-૨૩૪૯૦૦

ઇ-મેઇલ:
tdo-sojitra@gswan.gov.in

નંબર અધિકારી નું નામ અધિકારીનો હોદ્દો ફોન નંબર ફેક્સ નંબર ઈ-મેઈલ
શ્રી બી.ડી.સિસોદીયા ઇ.ચા. તાલુકા વિકાસ અધિકારી ૦૨૬૯૭-૨૩૪૯૦૦/૨૩૪૩૦૦૦૨૬૯૭-૨૩૪૯૦૦tdo-sojitra@gswan.gov.in