પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેતાલુકાની સામાન્ય રૂ૫રેખાતાલુકા પંચાયત ની આછેરી રૂપરેખા

તાલુકા પંચાયત ની આછેરી રૂપરેખા

 

ક્રમ

 

એકમ 

વિગત

તાલુકાનું નામ

સોજીત્રા

 

ગામોની સંખ્‍યા

સંખ્‍યા

કુલ ગામ:૨૪
ગ્રામ પંચાયતો:૨૪
નગર પાલિકા: ૦૧    

તાલુકાની વસ્‍તી

સંખ્‍યા

અનુ.જનજાતિ:૪૩૭
કુલ વસ્‍તી સામે ટકાવારી:૦.૪૫ ટકા 
અનુ.જાતિ:૫૭૭૦

કુલવસ્‍તી સામે ટકાવારી:

કુલ વસ્‍તી:૯૬૧૩૮

વસ્‍તી ગીચતા:૫૮૦
પ્રમાણ ૯૦૫

તાલુકાનું ક્ષેત્રફળ

હેકટર

વસ્‍તાર ૧૬૫.૭ ચો.કી.મી.

આંતર રાજય સીમા

રાજયના નામ

 

જિલ્‍લા મુખ્‍ય મથકથી અંતર

કિ.મી.

૩૦ કી.મી.     

આબોહવા ઉ.માન

 

૨૮ ન્‍યુનતમ, ૩૬ મહત્તમ     

વિસ્‍તાર

ચો.કિ.મી.

૧૬૫.૭

જંગલ વિસ્‍તાર

હેકટર 

 

૧૦

ભૌગોલિક વિસ્‍તાર સામે જંગલ વિસ્‍તારની ટકાવારી

 

 

૧૧

પર્વતો અને નદીઓ

નામ  

 

૧૨

તલાટી સેજા

સંખ્‍યા

૨૪

૧૩

જમીન(પ્રકાર)

નામ

કયારી

૧૪

મુખ્‍ય પાકો

નામ

ડાંગર, ઘઉં, બાજરી, તમાકુ, રાયડો, મકાઇ, શાકભાજી

૧૫

વાહનવ્‍યવહાર

 

બસ, રેલ્‍વે, ખાનગી વાહનો

૧૬

વ્‍યા.ભા.ની દુકાનો

સંખ્‍યા 

૩૯    

૧૭

પુરવઠા વિષયક જથ્‍થાબંધ પરવાના

સંખ્‍યા

-      

૧૮

પુરવઠા વિષયક છુટક પરવાના

 

૪૨

૧૯

ડીઝલ પેટ્રોલ પંપ

 

-

૨૦

ગેસ એજન્‍સીની સંખ્‍યા

 

૨      

૨૧

રેશનકાર્ડની સંખ્‍યા

સંખ્‍યા

બી.પી.એલ.કાર્ડ:૬૦૫૨

૨૨

પ્રાથમિક શાળાઓ

સંખ્‍યા

૫૯ પેટા વર્ગ

૨૩

માધ્‍યમિક શાળાઓ

સંખ્‍યા

૧૦    

૨૪

કોલેજ

સંખ્‍યા 

 

૨૫

આંગણવાડી

સંખ્‍યા

૮૪    

૨૬

આશ્રમશાળા

સંખ્‍યા

૧, રૂણ (કન્‍યા)

૨૭

મ.ભો.યો.કેન્‍દ્ર

સંખ્‍યા

૫૭   

૨૮

સાક્ષરતા દર  

 

પુરૂષઃ ૮૨.૦ ટકા      

 

 

 

સ્‍ત્રી:૫૬.૪ ટકા

 

 

 

કુલ:૬૯.૭ ટકા

૨૯

ઔદ્યોગિક વસાહત

નામ

કાસોર, સોજીત્રા

૩૦

આઇ.ટી.આઇ.

સ્‍થળ

સોજીત્રા       

૩૧

સામુહિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર

નામ

સોજીત્રા       

૩૨

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર

સંખ્‍યા 

ર(દેવાતળપદ, ડભોઉ)

૩૩

મુખ્‍ય પશુધન

સંખ્‍યા

ગાય ૬૬
૧૩, ભેંસ ૩૧૩૮૮     

૩૪

મુખ્‍ય પશુધન પેદાશ

નામ

દૂધ   

૩૫

પશુ સારવાર કેન્‍દ્ર

 

પશુ દવાખાના-૨, પેટા કેન્‍દ્ર

૩૬

પોલીસ સ્‍ટેશન

નામ

૧-સોજીત્રા, ૧-કાસોર આ.પો.

૩૭

સબ સ્‍ટેશન

સંખ્‍યા

૪૦૦ કે.વી.સબ સ્‍ટેશન-કાસોર

૩૮

કોમ્‍યુનિટી હોલ

સંખ્‍યા

૨૪

૩૯

સેવા સહ.મંડળી

સંખ્‍યા

૧૯    

૪૦

દૂધ ઉ.સહ.મંડળી

સંખ્‍યા

૨૪    

૪૧

માર્કેટ યાર્ડ

સંખ્‍યા 

 

૪૨

સહકારી બેંકો

સંખ્‍યા

૨      

૪૩

રાષ્‍ટ્રીયકૃત બેંકો

સંખ્‍યા

૪     

૪૪

પોસ્‍ટ ઓફીસ, સબ પોસ્‍ટ

સંખ્‍યા

પોસ્‍ટ ઓફીસ-૧૯, સબ પોસ્‍ટ-૧

૪૫

નેશનલ હાઇવે

કિ.મી. 

 

૪૬

સ્‍ટેટ હાઇવે

કિ.મી.

 

૪૭

મુખ્‍ય જિલ્‍લા માર્ગ

કિ.મી.

રાજય કિ.મી. પંચાયત

૪૮

રેલ્‍વે સુવિધા મેળવતા ગામો

નામ

દેવા, ડભોઉ, વિરોલ(સો), મલાતજ

૪૯

મુખ્‍ય ધંધા રોજગાર

નામ  

ખેતી, પશુપાલન     

૫૦

મુખ્‍ય પશુધન

સંખ્‍યા

૪૮૯૦૯       

૫૧

વરસાદ માપક સ્‍ટેશન

નામ

મામલતદાર કચેરી, સોજીત્રા 

૫૨

સરેરાશ વરસાદ       

મી.મી.

૫૨૫ મી.મી.

૫૩

કાર્યરત સિંચાઇ યોજના મધ્‍યમ/નાની: નામ

 

મહી સિંચાઇ   

૫૪

સિંચાઇ વિસ્‍તાર મધ્‍યમ સિંચાઇ યોજનાથી

હેકટર 

 

૫૫

સિંચાઇ વિસ્‍તાર મધ્‍યમ સિંચાઇ યોજનાથી

હેકટર 

 

૫૬

સિંચિત સિંચાઇ યોજનાઓ

નામ

મહી રાઇટ બેંક પ્રોજેકટ       

૫૭

જમીનનો ઉપયોગ

પ્રકારવાર

૬૫ ટકા સિંચીત
૬ ટકા ગૌચર

૮ ટકા બિનપીયત

- ટકા વન

૨૧ ટકા બિન ખેડાઉ