પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેટીડીઓ વિષે

ટીડીઓ વિષે


tdo-umrathટી.ડી.ઓ.નું નામ :શ્રી એચ.જે.ગોહિલ
ઘરનું સરનામું: c/o દિલીપભાઇ વી.પટેલ ૧૧, ગોકુલ બંગ્‍લોઝ , થામણા ચોકડી, ઉમરેઠ
ઓફીસનું સરનામું:તાલુકા પંચાયત કચેરી,ઉમરેઠ, ઓડ ઉમરેઠ ચોકડી, મુ.ઉમરેઠ, જી.આણંદ પી.નં. ૩૮૮૨૨૦
ફોન નંબર:૦ર૬૯ર-૨૭૮૦૦૧
ફેક્સ નંબર:૦ર૬૯ર-૨૭૮૨૪૦

મોબાઇલ નંબર:-

પ્રમુખ પદનો સમયગાળો:તા. ૦૧-૦૩-૨૦૧૯ થી

ઇ-મેઇલ:tdo-umreth@gswan.gov.in
tdo.umreth@gmail.com