તારાપુરના ગામો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠમારું ગામતારાપુરના ગામ

તારાપુરના ગામો

 
  અદ્ગુજ    જાફરાબાદ   પછેગામ     
  અમળીયારા    જલ્લા    પાદરા    
  ભાંડેરાજ    જીચકા   રેલ     
  બુધેજ    કાનાવાડા    રીંઝા     
  ચાંગડા    કસબરા    સાથ     
  ચીખલીયા   ખાડા    તારાપુર    
  ચીતારવાડા    ખાખસર    ટોલ     
  ડુગરી    ખાનપુર   ઉંટવાડા     
  ફતેપુરા   મહીયારી    વાળંદપુરા     
  ગલીયાના    માલપુર   વલ્લી     
  ગોરડ    મીલ રામપુરા    વાંક તળાવ     
  ઇન્દ્ગનાજ    મોભા    વરસડા     
  ઇસનપુર    મોરજ         
  ઇશરવાડા    મોટા કલોદ્ગા         
  જાફરગંજ    નાભોઇ         
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 638314