ઉમરેઠના ગામો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠમારું ગામઉમરેઠના ગામ

ઉમરેઠના ગામો

અહીમા જખાલા સુરેલી
અરડી ખાંખણપુર તારપુરા
અશીપુરા ખાંકુવા થામણા
બડાપુરા ખોરવાડ ઉમરેઠ
બેચારી લીંગડા ઉંટખારી
ભાલેજ મેધવા-બડાપુરા વાંસોલ
ભરોડા નવાપુરા ઝાલા બોરડી
ભાટપુરા પાનસોરા
દાગજીપુરા પરવતા
ઢોલી પ્રતાપપુરા
ધુલેટા રતનપુરા
ફતેપુરા સૈયદપુરા
ગંગાપુરા સરદારપુરા
ધોરા શીલી
હમીદપુરા સુંદલપુરા

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 637715