મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વસ્‍તી વિષયક આંકડા

વસ્‍તી વિષયક આંકડા

અ.નં તાલુકાનું નામ ૨૦૦થી ઓછી વસ્‍તી ૨૦૦થી ૪૯૯ વસ્‍તી ૫૦૦થી ૯૯૯ વસ્‍તી ૧૦૦૦થી ૧૯૯૯ વસ્‍તી
ગામો પુરૂષ સ્ત્રી ગામો પુરૂષ સ્ત્રી ગામો પુરૂષ સ્ત્રી ગામો પુરૂષ સ્ત્રી
1તારાપુર 000૬૭૯૬૧૫૧૧૪૪૧૦૯૪૨૩૧૭૯૨૪૧૬૩૪૧
2સોજીત્રા 000૪૯૮૨૪૭૬૪
3ઉમરેઠ 000૩૦૧૨૬૮૫૬૨૬૫૧૪૭
4આણંદ 000૧૯૧૫૧૭૦૧
5પેટલાદ 000૧૧૯૭૪૭૯૨૩૫
6ખંભાત 000૨૧૮૧૭૪૧૪૫૫૩૪૫૦૮૯૬૭૮૨૬૨૦૭
7બોરસદ 000૩૪૨૭૩૨૧૨
8આંકલાવ 000૩૩૫૨૯૬૩૨૯૯૩૦૩૧

કુલ000૮૯૭૭૮૯૧૯૭૩૧૪૬૭૪૭૬૭૫૩૭૦૨૪૯૬૩૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644043