મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહીવટી અધિકારીઓ

વહીવટી અધિકારીઓ


ક્રમ

અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

નામ

ઓફિસ

મોબાઇલ નંબર

જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી

શ્રી અમિત પ્રકાશ યાદવ (આઇએએસ)

૨૬૪૧૧૦

-

નિયામકશ્રી ડી.આર.ડી.એ.

શ્રી આર.એમ.ખાંટ

૨૬૪૪૭૪

૯૦૯૯૯૫૫૯૨૯

ના.જિ..વિ.અધિ. (મહેસુલ/મહેકમ/વિકાસ)

સુ.શ્રી અમીબેન બી પટેલ

-

૭૫૬૭૦ ૧૭૨૪૯

ના.જિ.વિ.અધિ. (પંચાયત)

સુ.શ્રી અમીબેન બી પટેલ

૨૬૨૩૧૯

૯૦૯૯૦ ૫૦૮૭૦

૯૭૨૪૩ ૨૯૦૧૨

જિલ્‍લા હિશાબી અધિકારી

શ્રી કૌશિકકુમાર બી. કાછિયા*

૨૬૩૪૯૩

૯૯૭૯૨ ૭૬૭૮૩

જિલ્‍લા આંકડા અધિકારી

કુ. સ્વીતા ડાભી

૨૬૦૯૩૨

૯૭૨૫૫ ૩૧૬૬૨

જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી

શ્રી નિવેદિતા ચૌધરી

-

૯૯૦૯૯ ૭૧૬૫૩

જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારી

શ્રી સી. એન. પટેલ

૨૬૨૧૦૨

૯૮૨૫૨ ૫૨૯૯૩

૧૦

કાર્યપાલક ઇજનેર (મ અને મા)

શ્રી નિખીલ પોપટ

-

૯૪૨૭૬ ૧૯૧૪૭

૧૧

કાર્યપાલક ઇજનેર (સિંચાઇ

શ્રી મનોજ પરમાર

-

૯૯૭૯૯ ૭૭૩૪૫

૧૨

નાયબ પશુપાલન નિયામક

ડૉ. સ્‍નેહલ જે. પટેલ

૨૬૧૧૩૬

૯૮૨૫૭ ૫૪૨૫૬

૧૩

મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી

ડૉ. એમ.ટી.છારી

-

૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૧

૧૪

અધિક મુ.જિ. આ. અધિકારી

ડૉ. શાલીની ભાટીયા

-

૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૨

૧૫

જિલ્લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી

જ્યોતીબેન ગજ્જર

-

#####

૧૬

પ્રોગ્રામ ઓફિસર

શ્રી દક્ષાબેન બી તબીયાર

-

૯૦૯૯૯ ૦૨૧૪૭

૧૭

મદદનીશ જિલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર

શ્રી આર. એસ. ડાભી

-

૯૯૦૯૭ ૧૪૫૮૫

૧૮

આર.સી.એચ. અધિકારી

ડૉ. બી. પી. ઠકકર

-

૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૩

૧૯

જિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારી

ડો. વિનોદ કે. નીનામા

૨૬૪૪૮૦

૯૪૨૬૫ ૮૮૨૨૪

૨૦

જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારી

શ્રી આલોક કુલશ્રેષ્ઠ

૨૬૦૬૭૫

૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૬

૨૧

આંતરીક અન્વેષણ અધિકારી

શ્રી કૌશિકકુમાર બી. કાછિયા

-

૯૯૭૯૨ ૭૬૭૮૩

૨૨

વોટર શેડ

-

૯૮૭૯૮ ૧૫૩૨૫

-

૨૩

નાયબ બાગાયત અધિકારી

શ્રી પારેખ

-

૯૭૧૪૭ ૧૩૭૦૭

૨૪

આત્મા- પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર

શ્રી. પી. બી. પરમાર

-

૭૫૬૭૧ ૦૬૨૦૫

૨૫

વાસ્મો

૨૬૬૩૩૦

૯૯૭૮૪ ૪૨૩૩૦

-

૨૬

મદદ. મત્સ્યોધોગ નિયામક્શ્રી

શ્રી. એસ.ડી. રાઠોડ

૨૬૨૧૧૯

૯૮૨૫૬ ૯૦૭૫૦

ક્રમ

અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

નામ

ઓફિસ

મોબાઇલ નંબર

૨૭

જિલ્લા ક્ષય અધિકારીશ્રી (વર્ગ-૧)

ડો. આર. આર. ફુલમાલી

-

૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૫

૨૮

એપેડેમીક ઓફિસર

ડો. જયેશ સોલંકી

-

૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૪

૨૯

કવો. એશ્યો. મે. ઓ.

ડો. બી. પી. ઠક્કર *

-

૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૪

૩૦

ચીટનીસ કમ તા.વિ.અ. (દબાણ)

શ્રી. ભાર્ગવ ઠાકર

૨૬૪૬૬૭

-

૩૧

ખેતીવાડી અધીકારી વર્ગ-૨

-

૯૯૨૫૦ ૧૮૯૧૧

-

૩૨

હિસાબી અધિ. (વર્ગ-૨)

-

--

૩૩

વહિવટી અધિકારી (કુ.ક.)

-

૭૫૬૭૮ ૭૦૦૧૧

-

૩૪

વહિવટી અધિકારી (આરોગ્ય)

-

--

૩૫

વહિવટી અધિકારી (આરસીએચ)

-

૭૫૬૭૮ ૭૦૦૧૧

-

૩૬

ડી.એલ.એમ. મિશન મંગલમ

શ્રીમતી બીનાબેન ત્રિવેદી

૯૦૯૯૯ ૫૫૪૩૪

-

૩૭

૨૬૩૦૯૨

૯૪૪૨૯

૩૮

પી.એ.ટુ ડી.ડી.ઓ.શ્રી

શ્રી કિરીટ જે. પટેલ

૨૬૪૧૧૦

૭૫૬૭૮ ૭૧૭૬૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 1/4/2019

વપરાશકર્તાઓ : 634055