મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહીવટી અધિકારીઓ

વહીવટી અધિકારીઓ


ક્રમઅધિકારીશ્રીનો હોદ્દોનામઓફિસમોબાઇલ નંબર
પ્રમુખશ્રીશ્રીમતી કપીલાબેન જી. ચાવડા૨૬૩૦૯૨૮૧૫૫૯ ૯૫૦૨૧
જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી અમિત પ્રકાશ​ યાદવ​ (આઇએએસ) ૨૬૪૧૧૦ -
નિયામકશ્રી ડી.આર.ડી.એ. શ્રી બી. બી. વહોનિયા૨૬૪૪૭૪૯૮૭૯૮ ૧૫૩૨૫
ના.જિ..વિ.અધિ. (મહેસુલ/મહેકમ/વિકાસ) શ્રી કે.એન.ડોડીયા- ૭૫૬૭૦ ૧૭૨૪૯
ના.જિ.વિ.અધિ. (પંચાયત) સુ.શ્રી અમીબેન બી પટેલ૨૬૨૩૧૯૯૦૯૯૦ ૫૦૮૭૦
૯૭૨૪૩ ૨૯૦૧૨
જિલ્‍લા હિશાબી અધિકારીશ્રી કૌશિકકુમાર બી. કાછિયા* ૨૬૩૪૯૩૯૯૭૯૨ ૭૬૭૮૩
જિલ્‍લા આંકડા અધિકારીકુ​. સ્વીતા ડાભી૨૬૦૯૩૨૯૭૨૫૫ ૩૧૬૬૨
જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી એમ.પી.પરમાર- ૯૯૦૯૯ ૭૧૬૫૩
જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી સી. એન​. પટેલ​૨૬૨૧૦૨૯૮૨૫૨ ૫૨૯૯૩
૧૦કાર્યપાલક ઇજનેર (મ અને મા) શ્રી એમ.કે ચૌધરી - ૯૪૨૭૬ ૧૯૧૪૭
૧૧કાર્યપાલક ઇજનેર (સિંચાઇશ્રી આર. આર. પરમાર- ૯૯૭૯૯ ૭૭૩૪૫
૧૨નાયબ પશુપાલન નિયામકડૉ. સ્‍નેહલ જે. પટેલ૨૬૧૧૩૬૯૮૨૫૭ ૫૪૨૫૬
૧૩મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીડૉ. આર. બી. પટેલ- ૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૧
૧૪અધિક મુ.જિ. આ. અધિકારીડૉ. શાલીની ભાટીયા- ૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૨
૧૫જિલ્લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીજ્યોતીબેન ગજ્જર - ૯૬૩૮૯૭૧૭૨૧
૧૬પ્રોગ્રામ ઓફિસરડૉ. શાલીની ભાટીયા - ૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૨
૧૭મદદનીશ જિલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રી આર. એસ. ડાભી- ૯૯૦૯૭ ૧૪૫૮૫
૧૮આર.સી.એચ. અધિકારીડૉ. બી. પી. ઠકકર- ૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૩
૧૯જિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીડો. જલ્પા ડી. જોષી * ૨૬૪૪૮૦૯૪૨૬૫ ૮૮૨૨૪
૨૦જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી આલોક કુલશ્રેષ્ઠ૨૬૦૬૭૫૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૬
૨૧આંતરીક અન્વેષણ અધિકારીશ્રી કૌશિકકુમાર બી. કાછિયા- ૯૯૭૯૨ ૭૬૭૮૩
૨૨વોટર શેડશ્રી બી. બી. વહોનિયા- ૯૮૭૯૮ ૧૫૩૨૫
૨૩નાયબ બાગાયત અધિકારીશ્રી પારેખ - ૯૭૧૪૭ ૧૩૭૦૭
૨૪આત્મા- પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટરશ્રી. પી. બી. પરમાર- ૭૫૬૭૧ ૦૬૨૦૫
૨૫વાસ્મોશ્રી. ડાભી ૨૬૬૩૩૦૯૯૭૮૪ ૪૨૩૩૦
૨૬મદદ. મત્સ્યોધોગ નિયામક્શ્રીશ્રી. એસ.ડી. રાઠોડ ૨૬૨૧૧૯૯૮૨૫૬ ૯૦૭૫૦
ક્રમઅધિકારીશ્રીનો હોદ્દોનામઓફિસમોબાઇલ નંબર
૨૭જિલ્લા ક્ષય અધિકારીશ્રી (વર્ગ-૧) ડો. આર. આર. ફુલમાલી-૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૫
૨૮એપેડેમીક ઓફિસરડો. જયેશ સોલંકી - ૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૪
૨૯કવો. એશ્યો. મે. ઓ. ડો. બી. પી. ઠક્કર *- ૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૪
૩૦ચીટનીસ કમ તા.વિ.અ. (દબાણ) શ્રી. એ.એમ. રાવળ૨૬૪૬૬૭
૩૧ખેતીવાડી અધીકારી વર્ગ-૨શ્રી અશોકભાઇ ચૌધરી - ૯૯૨૫૦ ૧૮૯૧૧
૩૨હિસાબી અધિ. (વર્ગ-૨)-
૩૩વહિવટી અધિકારી (કુ.ક.)- ૭૫૬૭૮ ૭૦૦૧૧
૩૪વહિવટી અધિકારી (આરોગ્ય)-
૩૫વહિવટી અધિકારી (આરસીએચ)- ૭૫૬૭૮ ૭૦૦૧૧
૩૬ડી.એલ.એમ. મિશન મંગલમશ્રીમતી બીનાબેન ત્રિવેદી ૯૦૯૯૯ ૫૫૪૩૪
૩૭પી.એ.ટુ પ્રમુખશ્રીશ્રી કે.સી. વાઘેલા૨૬૩૦૯૨૭૫૬૭૫ ૯૪૪૨૯
૩૮પી.એ.ટુ ડી.ડી.ઓ.શ્રીશ્રી કિરીટ જે. પટેલ૨૬૪૧૧૦૭૫૬૭૮ ૭૧૭૬૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 16/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 563604