મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહીવટી અધિકારીઓ

વહીવટી અધિકારીઓ


ક્રમ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો નામ ઓફિસ મોબાઇલ નંબર
પ્રમુખશ્રી શ્રી નટવરસિંહ સરદારસિંહ મહિડા ૨૬૩૦૯૨ -
જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી શ્રી અમિત પ્રકાશ યાદવ (આઇએએસ) ૨૬૪૧૧૦ -
નિયામકશ્રી ડી.આર.ડી.એ. શ્રી આર.એમ.ખાંટ ૨૬૪૪૭૪ ૯૦૯૯૯ ૫૫૯૨૯
ના.જિ..વિ.અધિ. (મહેસુલ/મહેકમ/વિકાસ) સુ.શ્રી અમીબેન બી પટેલ ૨૬૬૨૬૧ ૯૦૯૯૦ ૫૦૮૭૦
ના.જિ.વિ.અધિ. (પંચાયત) શ્રી કે.એન.ડોડીયા ૨૬૨૩૧૯ ૯૭૨૪૩ ૨૯૦૧૨
જિલ્‍લા હિશાબી અધિકારી શ્રી હંજીલ એમ.બાદી ૨૬૩૪૯૩ ૯૪૨૬૩ ૧૯૬૪૦
જિલ્‍લા આંકડા અધિકારી શ્રી આઈ.એલ.પરમાર ૨૬૦૯૩૨ ૯૬૨૪૯ ૨૮૮૩૩
જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી શ્રી નિવેદિતાબેન્ ચૌધરી ૨૬૩૨૦૫ ૯૯૦૯૯ ૭૧૬૫૩
જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારી શ્રી સી. એન. પટેલ ૨૬૨૧૦૨ ૯૮૨૫૨ ૫૨૯૯૩
૧૦ કાર્યપાલક ઇજનેર (મ અને મા) શ્રી એમ.કે.ચૌધરી ૨૬૧૫૯૭ ૯૬૦૧૯ ૪૦૦૦૫
૧૧ કાર્યપાલક ઇજનેર (સિંચાઇ શ્રી મનોજ પરમાર ૨૬૪૦૯૮ ૯૪૨૭૬ ૧૭૬૭૩
૧૨ નાયબ પશુપાલન નિયામક ડૉ. સ્‍નેહલ જે. પટેલ ૨૬૧૧૩૬ ૯૮૨૫૭ ૫૪૨૫૬
૧૩ મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી ડો. આર.બી.પટેલ ૨૬૩૨૭૭ ૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૧
૧૪ અધિક મુ.જિ. આ. અધિકારી ડૉ. શાલીની ભાટીયા ૨૬૨૭૫૧ ૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૨
૧૫ જિલ્લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી શ્રી એ.કે.શેખ ૨૬૪૨૬૨ ૯૯૦૪૨ ૪૫૩૫૮
૧૬ પ્રોગ્રામ ઓફિસર શ્રી દક્ષાબેન બી તબીયાર ૯૦૯૯૯ ૦૨૧૪૭
૧૭ મદદનીશ જિલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર શ્રી આલોક કુલશ્રેષ્ઠ ૨૬૧૯૬૨ ૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૬
૧૮ આર.સી.એચ. અધિકારી ડૉ. બી. આર. ઠકકર -૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૩
૧૯ જિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારી ડો. વિનોદ કે. નીનામા ૨૬૪૪૦૦ ૯૭૨૫૪ ૦૨૭૧૬
૨૦ જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારી શ્રી આલોક કુલશ્રેષ્ઠ ૨૬૦૬૭૫ ૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૬
૨૧ આંતરીક અન્વેષણ અધિકારી શ્રી કૌશિકકુમાર બી. કાછિયા ૨૬૩૪૯૩ ૯૯૭૯૨ ૭૬૭૮૩
૨૨ વોટર શેડ શ્રી એ.કે.પટેલ્ ૨૬૬૮૨૩ ૭૩૫૯૪ ૧૫૩૩૬
૨૩ નાયબ બાગાયત અધિકારી શ્રી પારેખ ૨૬૨૦૨૩ ૯૭૧૪૭ ૧૩૭૦૭
૨૪ આત્મા- પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર શ્રી. પી. બી. પરમાર ૨૬૧૩૨૭ ૭૫૬૭૧ ૦૬૨૦૫
૨૫ વાસ્મો ૨૬૬૩૩૦ ૯૯૭૮૪ ૪૨૩૩૦
૨૬ મદદ. મત્સ્યોધોગ નિયામક્શ્રી શ્રી. સખરેલીયા ૨૬૨૧૧૯ ૮૯૮૦૨ ૫૪૩૫૯
૨૭ જિલ્લા ક્ષય અધિકારીશ્રી (વર્ગ-૧) ડો. આર. આર. ફુલમાલી ૨૫૮૭૪૬ ૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૫
૨૮ એપેડેમીક ઓફિસર ડો. જયેશ સોલંકી ૨૬૮૮૨૦ ૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૪
૨૯ કવો. એશ્યો. મે. ઓ. ડો. પરમાર ૨૬૮૩૪૦ ૭૪૩૪૮ ૫૮૧૬૩
૩૦ ચીટનીસ કમ તા.વિ.અ. (દબાણ) શ્રી. ભાર્ગવ ઠાકર (ઇ.ચા) ૨૬૪૬૬૭ ૯૮૭૯૫ ૧૫૯૬૪
૩૧ વહિવટી અધિકારી (કુ.ક.) શ્રી વાધેલાભાઇ ૭૫૬૭૮ ૭૦૦૧૧
૩૨ ડી.એલ.એમ. મિશન મંગલમ શ્રીમતી બીનાબેન ત્રિવેદી ૯૦૯૯૯ ૫૫૪૩૪
૩૩ પી.એ.ટુ પ્રમુખ.શ્રી શ્રી દશરથસિંહ ઠાકોર ૨૬૩૦૯૨ ૯૯૭૯૮ ૭૪૬૩૯
૩૪ પી.એ.ટુ ડી.ડી.ઓ.શ્રી શ્રી અલ્પેશ દવે ૨૬૪૧૧૦ ૭૫૬૭૮ ૭૧૭૬૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644034