મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહીવટી અધિકારીઓ

વહીવટી અધિકારીઓ


ક્રમઅધિકારીશ્રીનો હોદ્દોનામઓફિસમોબાઇલ નંબરઇન્‍ટર કોમ
પ્રમુખશ્રીશ્રીમતી કપીલાબેન જી. ચાવડા૨૫૯૦૯૨૮૧૫૫૯ ૯૫૦૨૧૨૦૪
જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી અમિત પ્રકાશ​ યાદવ​ (આઇએએસ)૨૪૧૧૧૦-૨૦૧
નિયામકશ્રી ડી.આર.ડી.એ.શ્રી બી. બી. વહોનિયા૨૬૬૪૭૪૯૮૭૯૮ ૧૫૩૨૫૨૨૨
ના.જિ..વિ.અધિ. (મહેસુલ/મહેકમ/વિકાસ)શ્રી આર.કે.ભગોરા૨૬૬૩૧૯૭૫૬૭૦ ૧૭૨૪૯૨૨૧
ના.જિ.વિ.અધિ. (પંચાયત)સુ.શ્રી અમીબેન બી પટેલ૨૬૬૨૨૧૯૦૯૯૦ ૫૦૮૭૦
૯૭૨૪૩ ૨૯૦૧૨
૨૦૯
જિલ્‍લા હિશાબી અધિકારીશ્રી કૌશિકકુમાર બી. કાછિયા૨૬૯૪૯૩૯૯૭૯૨ ૭૬૭૮૩૨૧૪
જિલ્‍લા આંકડા અધિકારીકુ​. સ્વીતા ડાભી૨૫૭૯૩૨૯૭૨૫૫ ૩૧૬૬૨૨૧૩
જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી એમ.પી.પરમાર૨૫૮૧૦૫૯૯૦૯૯ ૭૧૬૫૩૨૩૩
જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી સી. એન​. પટેલ​૨૫૮૧૦૨૯૮૨૫૨ ૫૨૯૯૩
૧૦કાર્યપાલક ઇજનેર (મ અને મા)શ્રી આર. આર. પરમાર૨૫૧૫૯૭૯૪૨૭૬ ૧૯૧૪૭૨૪૫
૧૧કાર્યપાલક ઇજનેર (સિંચાઇશ્રી એમ. પી. પરિહાર૨૫૮૦૯૮૯૯૭૯૯ ૭૭૩૪૫
૧૨નાયબ પશુપાલન નિયામકડૉ. સ્‍નેહલ જે. પટેલ૨૫૮૧૩૬૯૮૨૫૭ ૫૪૨૫૬૨૧૯
૧૩મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીડૉ. આર. બી. પટેલ૨૬૮૭૭૫૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૧૨૫૧
૧૪અધિક મુ.જિ. આ. અધિકારીડૉ. બી.પી.ઠકકર૨૪૧૭૫૧૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૩
૧૫જિલ્લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીડૉ. સ્નેહલ જે. પટેલ૨૬૬૨૬૨૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૬૨૨૯
૧૬પ્રોગ્રામ ઓફિસરશ્રીમતિ દક્ષાબેન જી. ચૌહાણ૨૫૮૧૩૭૭૬૨૬૭ ૭૧૪૭૧
૧૭મદદનીશ જિલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રી આર. એસ. ડાભી૨૫૫૯૫૨૯૯૦૯૭ ૧૪૫૮૫
૧૮આર.સી.એચ. અધિકારીડૉ. બી. પી. ઠકકર૨૬૮૩૪૦૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૩૨૨૦
૧૯જિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીડો. જલ્પા ડી. જોષી૨૬૬૮૦૦૯૪૨૬૫ ૮૮૨૨૪
૨૦જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી આલોક કુલશ્રેષ્ઠ૨૫૯૬૭૫૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૬
૨૧આંતરીક અન્વેષણ અધિકારીશ્રી કૌશિકકુમાર બી. કાછિયા૨૫૯૪૯૩૯૯૭૯૨ ૭૬૭૮૩
અન્ય અધિકારીશ્રીઓ
૨૨વોટર શેડશ્રી બી. બી. વહોનિયા૨૬૬૮૨૩૯૮૭૯૮ ૧૫૩૨૫
૨૩નાયબ બાગાયત અધિકારી શ્રી પારેખ૨૬૨૦૨૩૯૭૧૪૭ ૧૩૭૦૭
૨૪આત્મા- પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર શ્રી. પી. બી. પરમાર૨૬૧૩૨૭૭૫૬૭૧ ૦૬૨૦૫
૨૫વાસ્મોશ્રી. ડી. એમ. દલવાડી૨૬૬૩૩૦૯૯૭૮૪ ૪૨૩૩૦
૨૬મદદ. મત્સ્યોધોગ નિયામક્શ્રીશ્રી. જીગ્નેશભાઇ ૨૬૨૧૧૯૯૮૨૫૬ ૯૦૭૫૦
૨૭જિલ્લા ક્ષય અધિકારીશ્રી (વર્ગ-૧)ડો. આર. આર. ફુલમાલી૨૫૮૭૪૬૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૫
૨૮એપેડેમીક ઓફિસર-૨૬૮૮૨૦

૨૯કવો. એશ્યો. મે. ઓ.ડો. બી. પી. ઠક્કર ૨૬૮૩૪૦૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૪
અન્ય અધિકારીશ્રીઓ/કર્મચારીશ્રી
૩૦ચીટનીસ કમ તા.વિ.અ. (દબાણ) શ્રી. એ.એમ. રાવળ૨૬૮૬૮૭

૩૧ખેતીવાડી અધીકારી વર્ગ-૨ શ્રી અશોક ભાઇ ચૌધરી૨૫૮૧૦૨૯૯૨૫૦ ૧૮૯૧૧
૩૨હિસાબી અધિ. (વર્ગ-૨)
૨૫૮૧૦૫

૩૩વહિવટી અધિકારી (કુ.ક.)
૨૪૧૭૫૧૭૫૬૭૮ ૭૦૦૧૧
૩૪વહિવટી અધિકારી (આરોગ્ય)
૨૫૪૨૭૭
૩૦૩
૩૫વહિવટી અધિકારી (આરસીએચ)
૨૬૮૩૪૦૭૫૬૭૮ ૭૦૦૧૧
૩૬ડી.એલ.એમ. મિશન મંગલમશ્રીમતી બીનાબેન ત્રિવેદી
૯૦૯૯૯ ૫૫૪૩૪
અંગત મદદનીશશ્રી
૩૭પી.એ.ટુ પ્રમુખશ્રી શ્રી કે.સી. વાઘેલા ૨૫૯૦૯૨૭૫૬૭૫ ૯૪૪૨૯૨૦૬
૩૮પી.એ.ટુ ડી.ડી.ઓ.શ્રીશ્રી કિરીટ જે. પટેલ ૨૪૧૧૧૦૭૫૬૭૮ ૭૧૭૬૮૨૦૩

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/5/2017

વપરાશકર્તાઓ : 520487