મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહીવટી અધિકારીઓ

વહીવટી અધિકારીઓ


ક્રમઅધિકારીશ્રીનો હોદ્દોનામઓફિસમોબાઇલ નંબર
પ્રમુખશ્રીશ્રી નટવરસિંહ સરદારસિંહ મહિડા૨૬૩૦૯૨૯૮૭૯૫૩૫૯૪૫
જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી અમિત પ્રકાશ​ યાદવ​ (આઇએએસ)૨૬૪૧૧૦-
નિયામકશ્રી ડી.આર.ડી.એ.શ્રી બી એન પટેલ ૨૬૪૪૭૪૯૦૯૯૯૫૫૯૨૯
ના.જિ..વિ.અધિ. (મહેસુલ/મહેકમ/વિકાસ)સુ.શ્રી અમીબેન બી પટેલ-૭૫૬૭૦ ૧૭૨૪૯
ના.જિ.વિ.અધિ. (પંચાયત)સુ.શ્રી અમીબેન બી પટેલ૨૬૨૩૧૯૯૦૯૯૦ ૫૦૮૭૦
૯૭૨૪૩ ૨૯૦૧૨
જિલ્‍લા હિશાબી અધિકારીશ્રી કૌશિકકુમાર બી. કાછિયા*૨૬૩૪૯૩૯૯૭૯૨ ૭૬૭૮૩
જિલ્‍લા આંકડા અધિકારીકુ​. સ્વીતા ડાભી૨૬૦૯૩૨૯૭૨૫૫ ૩૧૬૬૨
જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી એમ.પી.પરમાર-૯૯૦૯૯ ૭૧૬૫૩
જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી સી. એન​. પટેલ​૨૬૨૧૦૨૯૮૨૫૨ ૫૨૯૯૩
૧૦કાર્યપાલક ઇજનેર (મ અને મા)શ્રી એમ.કે ચૌધરી-૯૪૨૭૬ ૧૯૧૪૭
૧૧કાર્યપાલક ઇજનેર (સિંચાઇશ્રી આર. આર. પરમાર-૯૯૭૯૯ ૭૭૩૪૫
૧૨નાયબ પશુપાલન નિયામકડૉ. સ્‍નેહલ જે. પટેલ૨૬૧૧૩૬૯૮૨૫૭ ૫૪૨૫૬
૧૩મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીડૉ. આર. બી. પટેલ-૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૧
૧૪અધિક મુ.જિ. આ. અધિકારીડૉ. શાલીની ભાટીયા-૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૨
૧૫જિલ્લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીજ્યોતીબેન ગજ્જર-#####
૧૬પ્રોગ્રામ ઓફિસરડૉ. શાલીની ભાટીયા-૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૨
૧૭મદદનીશ જિલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રી આર. એસ. ડાભી-૯૯૦૯૭ ૧૪૫૮૫
૧૮આર.સી.એચ. અધિકારીડૉ. બી. પી. ઠકકર-૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૩
૧૯જિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીડો. જલ્પા ડી. જોષી *૨૬૪૪૮૦૯૪૨૬૫ ૮૮૨૨૪
૨૦જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી આલોક કુલશ્રેષ્ઠ૨૬૦૬૭૫૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૬
૨૧આંતરીક અન્વેષણ અધિકારીશ્રી કૌશિકકુમાર બી. કાછિયા-૯૯૭૯૨ ૭૬૭૮૩
૨૨વોટર શેડશ્રી બી. બી. વહોનિયા-૯૮૭૯૮ ૧૫૩૨૫
૨૩નાયબ બાગાયત અધિકારીશ્રી પારેખ-૯૭૧૪૭ ૧૩૭૦૭
૨૪આત્મા- પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટરશ્રી. પી. બી. પરમાર-૭૫૬૭૧ ૦૬૨૦૫
૨૫વાસ્મોશ્રી. ડાભી૨૬૬૩૩૦૯૯૭૮૪ ૪૨૩૩૦
૨૬મદદ. મત્સ્યોધોગ નિયામક્શ્રીશ્રી. એસ.ડી. રાઠોડ૨૬૨૧૧૯૯૮૨૫૬ ૯૦૭૫૦
ક્રમઅધિકારીશ્રીનો હોદ્દોનામઓફિસમોબાઇલ નંબર
૨૭જિલ્લા ક્ષય અધિકારીશ્રી (વર્ગ-૧)ડો. આર. આર. ફુલમાલી-૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૫
૨૮એપેડેમીક ઓફિસરડો. જયેશ સોલંકી-૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૪
૨૯કવો. એશ્યો. મે. ઓ.ડો. બી. પી. ઠક્કર *-૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૪
૩૦ચીટનીસ કમ તા.વિ.અ. (દબાણ)શ્રી. એ.એમ. રાવળ૨૬૪૬૬૭
૩૧ખેતીવાડી અધીકારી વર્ગ-૨શ્રી અશોકભાઇ ચૌધરી-૯૯૨૫૦ ૧૮૯૧૧
૩૨હિસાબી અધિ. (વર્ગ-૨)-
૩૩વહિવટી અધિકારી (કુ.ક.)-૭૫૬૭૮ ૭૦૦૧૧
૩૪વહિવટી અધિકારી (આરોગ્ય)-
૩૫વહિવટી અધિકારી (આરસીએચ)-૭૫૬૭૮ ૭૦૦૧૧
૩૬ડી.એલ.એમ. મિશન મંગલમશ્રીમતી બીનાબેન ત્રિવેદી૯૦૯૯૯ ૫૫૪૩૪
૩૭પી.એ.ટુ પ્રમુખશ્રીશ્રી કે.સી. વાઘેલા૨૬૩૦૯૨૭૫૬૭૫ ૯૪૪૨૯
૩૮પી.એ.ટુ ડી.ડી.ઓ.શ્રીશ્રી કિરીટ જે. પટેલ૨૬૪૧૧૦૭૫૬૭૮ ૭૧૭૬૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/1/2019

વપરાશકર્તાઓ : 615323