મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહીવટી અધિકારીઓ

વહીવટી અધિકારીઓ


ક્રમઅધિકારીશ્રીનો હોદ્દોનામઓફિસમોબાઇલ નંબરઇન્‍ટર કોમ
પ્રમુખશ્રીશ્રીમતી કપીલાબેન જી. ચાવડા-૮૧૫૫૯ ૯૫૦૨૧૨૦૪
જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી અમિત પ્રકાશ​ યાદવ​ (આઇએએસ)૨૬૪૧૧૦-૨૦૧
નિયામકશ્રી ડી.આર.ડી.એ.શ્રી બી. બી. વહોનિયા-૯૮૭૯૮ ૧૫૩૨૫૨૨૨
ના.જિ..વિ.અધિ. (મહેસુલ/મહેકમ/વિકાસ)શ્રી આર.કે.ભગોરા-૭૫૬૭૦ ૧૭૨૪૯૨૨૧
ના.જિ.વિ.અધિ. (પંચાયત)સુ.શ્રી અમીબેન બી પટેલ-૯૦૯૯૦ ૫૦૮૭૦
૯૭૨૪૩ ૨૯૦૧૨
૨૦૯
જિલ્‍લા હિશાબી અધિકારીશ્રી કૌશિકકુમાર બી. કાછિયા-૯૯૭૯૨ ૭૬૭૮૩૨૧૪
જિલ્‍લા આંકડા અધિકારીકુ​. સ્વીતા ડાભી-૯૭૨૫૫ ૩૧૬૬૨૨૧૩
જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી એમ.પી.પરમાર-૯૯૦૯૯ ૭૧૬૫૩૨૩૩
જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી સી. એન​. પટેલ​-૯૮૨૫૨ ૫૨૯૯૩
૧૦કાર્યપાલક ઇજનેર (મ અને મા)શ્રી આર. આર. પરમાર-૯૪૨૭૬ ૧૯૧૪૭૨૪૫
૧૧કાર્યપાલક ઇજનેર (સિંચાઇશ્રી એમ. પી. પરિહાર-૯૯૭૯૯ ૭૭૩૪૫
૧૨નાયબ પશુપાલન નિયામકડૉ. સ્‍નેહલ જે. પટેલ-૯૮૨૫૭ ૫૪૨૫૬૨૧૯
૧૩મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીડૉ. આર. બી. પટેલ-૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૧૨૫૧
૧૪અધિક મુ.જિ. આ. અધિકારીડૉ. બી.પી.ઠકકર-૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૩
૧૫જિલ્લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીડૉ. સ્નેહલ જે. પટેલ-૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૬૨૨૯
૧૬પ્રોગ્રામ ઓફિસરશ્રીમતિ કલ્પનાબેન-૭૬૨૬૭ ૭૧૪૭૧
૧૭મદદનીશ જિલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રી આર. એસ. ડાભી-૯૯૦૯૭ ૧૪૫૮૫
૧૮આર.સી.એચ. અધિકારીડૉ. બી. પી. ઠકકર-૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૩૨૨૦
૧૯જિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીડો. જલ્પા ડી. જોષી-૯૪૨૬૫ ૮૮૨૨૪
૨૦જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી આલોક કુલશ્રેષ્ઠ-૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૬
૨૧આંતરીક અન્વેષણ અધિકારીશ્રી કૌશિકકુમાર બી. કાછિયા-૯૯૭૯૨ ૭૬૭૮૩
અન્ય અધિકારીશ્રીઓ
૨૨વોટર શેડશ્રી બી. બી. વહોનિયા-૯૮૭૯૮ ૧૫૩૨૫
૨૩નાયબ બાગાયત અધિકારી શ્રી પારેખ-૯૭૧૪૭ ૧૩૭૦૭
૨૪આત્મા- પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર શ્રી. પી. બી. પરમાર-૭૫૬૭૧ ૦૬૨૦૫
૨૫વાસ્મોશ્રી. ડી. એમ. દલવાડી-૯૯૭૮૪ ૪૨૩૩૦
૨૬મદદ. મત્સ્યોધોગ નિયામક્શ્રીશ્રી. જીગ્નેશભાઇ -૯૮૨૫૬ ૯૦૭૫૦
૨૭જિલ્લા ક્ષય અધિકારીશ્રી (વર્ગ-૧)ડો. આર. આર. ફુલમાલી-૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૫
૨૮એપેડેમીક ઓફિસર--

૨૯કવો. એશ્યો. મે. ઓ.ડો. બી. પી. ઠક્કર -૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૪
અન્ય અધિકારીશ્રીઓ/કર્મચારીશ્રી
૩૦ચીટનીસ કમ તા.વિ.અ. (દબાણ) શ્રી. એ.એમ. રાવળ-

૩૧ખેતીવાડી અધીકારી વર્ગ-૨ શ્રી અશોક ભાઇ ચૌધરી-૯૯૨૫૦ ૧૮૯૧૧
૩૨હિસાબી અધિ. (વર્ગ-૨)
-

૩૩વહિવટી અધિકારી (કુ.ક.)
-૭૫૬૭૮ ૭૦૦૧૧
૩૪વહિવટી અધિકારી (આરોગ્ય)
-
૩૦૩
૩૫વહિવટી અધિકારી (આરસીએચ)
-૭૫૬૭૮ ૭૦૦૧૧
૩૬ડી.એલ.એમ. મિશન મંગલમશ્રીમતી બીનાબેન ત્રિવેદી
૯૦૯૯૯ ૫૫૪૩૪
અંગત મદદનીશશ્રી
૩૭પી.એ.ટુ પ્રમુખશ્રી શ્રી કે.સી. વાઘેલા -૭૫૬૭૫ ૯૪૪૨૯૨૦૬
૩૮પી.એ.ટુ ડી.ડી.ઓ.શ્રીશ્રી કિરીટ જે. પટેલ -૭૫૬૭૮ ૭૧૭૬૮૨૦૩

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/7/2017

વપરાશકર્તાઓ : 528487