મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે જાહેર પ્રતિનિધિઓ

જાહેર પ્રતિનિધિઓ

શ્રી જશવંતસિંહ અમરસિંહ સોલંકી(જશુભા)
પ્રમુખશ્રી
ઠે.દરબારગઢ,મુ.પો.મોગર,
તા.જિ.આણંદ
શ્રીમતીનયનાબેન રમણભાઇ સોલંકી
ઉપપ્રમુખશ્રી
ઠે.નિલકંઠ વિહાર,રામનગર સીમ,મુ. જંત્રાલ
તા.બોરસદ,જિ.આણંદ
શ્રી મનુભાઇ મેલાભાઇ પઢીયાર
ઠે.ઉડુ ફળીયું,મુ.આસોદર,
તા.આંકલાવ,જિ.આણંદ
શ્રી ફતાભાઇ મથુરભાઇ સોલંકી
ઠે.કુંભાર ફળીયું,મુ.નવાખલ,
તા.આંકલાવ,જિ.આણંદ
શ્રી કેલાસબેન મનુભાઇ સોલંકી
ઠે.જેડવાપુરા,મુ. બાંધણી
તા.પેટલાદ,જિ.આણંદ
શ્રી રતનબેન ગોવિંદભાઇ પરમાર
ઠે.વાંટા વિભાગ-બી,મુ.પો.કિંખલોડ
તા.બોરસદ,જિ.આણંદ
શ્રી મીનાબેન પ્રવિણસિંહ ઠાકોર
મુ.ખાનકુવા,
તા.ઉમરેઠ,જિ.આણંદ
શ્રી નયનાબેન શાંતિભાઇ ઠાકોર
ઠે.ઠાકોર ફળીયું, સરકારી દવાખાના પાછળ,
મુ. કાવીઠા,તા.બોરસદ,જિ.આણંદ
શ્રી છત્રસિંહ ચુનીભાઇ જાદવ
ઠે.ભાથીજીવાળું ફળીયું,
મુ.મેઘલપુર,તા.સોજીત્રા,જિ.આણંદ
શ્રી ચંદ્રસિંહ ભીમસિંહ પરમાર
ઠે.ભાથીજીવાળું ફળીયું,
મુ.પો.દહેવાણ,તા.બોરસદ,જિ.આણંદ
શ્રી રોહિણીબેન પ્રતાપસિંહ ગોહેલ
ઠે.શાંતિવન ફાર્મ,રેલ્વે સ્ટેશન પાસે,
મુ.દાવોલ,તા.બોરસદ,જિ.આણંદ
શ્રી ભાવનાબેન રાકેશભાઇ પટેલ
મુ.ધમર્જ,તા.પેટલાદ,
જિ.આણંદ
શ્રી ગીતાબેન જીલુભા સિંઘા
ઠે.ધર નં.૩.૨૭.૭,વચલાપુરા,
મુ.ઘુવારણ,તા.ખંભાત,જિ.આણંદ
શ્રી લાલજીભાઇ છગનભાઇ મહેરામણ
મુ.રોહિણી,
તા.ખંભાત,જિ.આણંદ
શ્રી દિલીપસિંહ મનુભાઇ મહીડા
ઠે.ચારભાગની ડહેલી,મુ.પો.દેવાવાંટા,
તા.સોજિત્રા,જિ.આણંદ
શ્રી કોકીલાબેન જશવંતભાઇ પરમાર
મુ.આમરોલ,ઠે.મોટું ફળીયું,
તા.આંકલાવ,જિ.આણંદ
શ્રી દિલીપભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ
ઠે.વાણીયાવાળી ખડકી, મુ.પો. બોરીયા,
તા.પેટલાદ,જિ.આણંદ
શ્રી દેવીસિંહ ઉદેસિંહ ચૌહાણ
મુ.પો. ખાંખણપુર,
તા.ઉમરેઠ,જિ.આણંદ
શ્રી અંબુભાઇ મંગળભાઇ પરમાર
ઠે.મોટું ફળીયું,મુ.પો.તારાપુર,તા.તારાપુર,જિ.આણંદ
શ્રી અમરસિંહ રામસિંહ ઝાલા (નોટરી)
ઠે. રાબડસીમ,મુ.પો.ઉંદેલ,
તા.ખંભાત,જિ.આણંદ
શ્રી હસમુખભાઇ ધૂળાભાઇ પટેલ (ટીનાભાઇ)
ઠે.પરબડી પાસે,મુ.પો.ગોપાલપુરા,
તા.જિ.આણંદ
શ્રી કિરણસિંહ ભગાવાનસિંહ મહીડા,
ઠે.ડેરી સામે, મુપો.ઘોરા,
તા.ઉમરેઠ,જિ.આણંદ
શ્રી ગંગાબેન માવજીભાઇ અંજારા
ઠે.અંજારા ફળીયું,મુ.પો.ગળીયાણા
તા.તારાપુર,જિ.આણંદ
શ્રી કિરીટસિંહ ભારતસિંહ સોલંકી
ઠે. ખોડીયાર મંદિર પાસે,મુ.કઠાણા,
તા.બોરસદ,જિ.આણંદ
શ્રી ગીરવતસિંહ ફતેસિંહ રાવલજી
ઠે.વાંટામાં,મુ.ખંભોળજ,
તા.જિ.આણંદ
શ્રી નરેન્દ્રસિંહ મંગળભાઇ પરમાર
મુ.બામરોલી,
તા.પેટલાદ,જિ.આણંદ
શ્રી હીનાબેન રાજેશભાઇ પટેલ(તાંત્રિક)
ઠે.શ્રીજીની ખડકી,રૂપાટેકરી,
મુ.પો.મોગરી,તા.જિ.આણંદ
શ્રી બીપીનભાઇ ઇશ્વરભાઇપટેલ
ઠે.રબારીવાસની સામે, રોડ ઉપર,
મુ.નગરા,તા.ખંભાત,જિ.આણંદ
શ્રી અંજનાબેન વિનુભાઇ સોલંકી
ઠે.પ્રાથમિકશાળા પાસે,મુ.દેદરડા,
તા.બોરસદ,જિ.આણંદ
શ્રી પિયુષકુમાર જીતસિંહરાજ
ઠે.મહાકાળી મંદિર પાસે,મુ.પો. અડાસ,
તા.જિ.આણંદ
શ્રી નીલેશભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ(ઠાકરે)
ઠે.અંબામાતાના મંદિર પાસે,મુ.પો.નાર,
તા.પેટલાદ,જિ.આણંદ
શ્રી ચંદુભાઇ મોહનભાઇ સોલંકી
માઘવપુરા તાબે પંડોળી,
તા.પેટલાદ,જિ.આણંદ
શ્રી નટવરસિંહ સરદારસિંહ મહીડા,
ઠે.સરપંચ ફળીયું, મુ.ગાજણા,
તા.બોરસદ,જિ.આણંદ
શ્રી બળવંતસિંહ રૂમાલભાઇ પરમાર
ઠે.પ્રા.શાળા વાઘપુરા તાબે સામરખા,
તા.જિ.આણંદ
શ્રી અશોકભાઇ ગોવિંદભાઇ પરમાર
ઠે.જલાનગર, મુ.ચીખોદરા,
તા.જિ.આણંદ
શ્રી બીપીનકુમાર મફતભાઇ પટેલ
ધર.નં.૧૦૧, અમદાવાદી ફળીયું,
મુ.રાલજ,તા.ખંભાત,જિ.આણંદ
શ્રી નરેન્દ્રસિંહ મનુભાઇ ચૌહાણ
ઠે.નવાપુરા,મુ.ખોરવાડ,
તા.ઉમરેઠ,જિ.આણંદ
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 551157