મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષેજીલ્લાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

જીલ્લાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

(૧) વસ્તી-(ર૦૦૧) પુરૂષ - ૯,૭ર૦૦૦
સ્ત્રી - ૮,૮૪,૮૭૨
કુલ - ૧૮,પ૬,૮૭૨
ગ્રામ - કુલ - ૧૩,૪૮,૯૦૧
શહેરી - કુલ - પ,૦૭,૯૭૧
(ર) જાતિવાર પ્રમાણે (દર ૧૦૦૦ પુરૂષોએ સ્ત્રીઓની સંખ્યા) ૯૧૦
(૩) અક્ષરજ્ઞાનનો દર પુરૂષ - ૮૬.૦૯ ટકા
સ્ત્રી - ૬૧.૯૪ ટકા
કુલ - ૭૪.૫૧ ટકા
(૪) શહેરી વસ્તીનું પ્રમાણ ર૭.૪ ટકા
ગ્રામ વસ્તીનું પ્રમાણ ૭ર.૬૬ ટકા
(પ) વસ્તીની ગીચતા ચો. કિ.મી. ૬૩૧.૪
(૬) ગામોની સંખ્યા ૩૬૫
શહેરોની સંખ્યા ૧૧
(૭) જિલ્લાનું ક્ષેત્રફળ ચો.કિ.મીટર - ર૯૪૧
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644068