મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે માન.ધારા સભ્યશ્રીઓ

પ્રમુખ તથા સભ્યશ્રીઓ

ક્રમ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો નામ
શ્રીમતી કપીલાબેનગોપાલભાઈ ચાવડા જીલ્લા પંચાયત આણંદ​ - અપિલ સમિતી
શ્રીગૌરાંગભાઈઅરવિંદભાઈ પટેલ ઉપ પ્રમુખશ્રી
શ્રીમતી શકુન્તલાબેન જગદીશભાઈમકવાણા સભ્યશ્રી
શ્રીમતી મધુબેન મનુભાઈ પઢીયાર સભ્યશ્રી
શ્રી શાંતિલાલ ભીખાભાઈ ચાવડા સભ્યશ્રી
શ્રી દિવ્યરાજ ઉદેસીંગભાઈ સોલંકી સભ્યશ્રી
શ્રીમતી તન્વીબેન તૃપેશભાઈપટેલ સભ્યશ્રી
શ્રીમતી નુરજહાંબેન યુનુસભાઈ વહોરા સભ્યશ્રી
શ્રી વિનુભાઈ કાશીભાઈસોલંકી ચેરમેન, શિક્ષણ સમિતી
૧૦ શ્રીમતી ચંપાબેન વિનોદકુમાર પરમાર સભ્યશ્રી
૧૧ શ્રીમતી ભાનુબેન અરવિંદભાઈ રાઠોડ સભ્યશ્રી
૧૨ શ્રીમતી વર્ષાબેન ખોડસિંહજાદવ સભ્યશ્રી
૧૩ શ્રીપ્રતાપસિંહ ફતેસિંહગોહેલ સભ્યશ્રી
૧૪ શ્રીમતી રાજુલાબેન પંકજભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી
૧૫ શ્રી રતિલાલ છોટુભાઈ વસાવા સભ્યશ્રી
૧૬ શ્રી કનુભાઈ વિહાભાઈ રાઠોડ સભ્યશ્રી
૧૭ શ્રી રાજેન્દ્રકુમાર મફતભાઈ ગોહેલ સભ્યશ્રી
૧૮ શ્રી નયનાબેન રમણભાઈસોલંકી સભ્યશ્રી
૧૯ શ્રીમતી સરોજબેન દીલીપસિંહ પરમાર સભ્યશ્રી
૨૦ શ્રીમતી જયોતિકુંવરબા પ્રવિણસિંહસિંધા ચેરમેન, મહિલા અને બાળ​વિકાસ સમિતી
૨૧ શ્રી નટવરસિંહ સરદારસિંહમહીડા ચેરમેન, કારોબારી સમિતી
૨૨ શ્રી સોમાભાઈ લહેરાભાઈ પરમાર સભ્યશ્રી
૨૩ શ્રીમતી વૈશાલીબેન ઘનશ્યામભાઈસોલંકી સભ્યશ્રી
૨૪ શ્રીમત્તી પારૂલબેન વિનુભાઈ ઠાકોર સભ્યશ્રી
૨૫ શ્રી મનુભાઈ સોમાભાઈ વાઘેલા સભ્યશ્રી
૨૬ શ્રી રાજુભાઈ પટેલ (તાંત્રીક) ચેરમેન- સિંચાઇ, ઉત્પાદન અને સહકાર સમિતી
૨૭ શ્રી બીપીનભાઈ ઈશ્વરભાઈપટેલ સભ્યશ્રી
૨૮ શ્રી ઈમરાનખાન દિલીપસિંહરાણા સભ્યશ્રી
૨૯ શ્રીમતી શીતલબેન રવિન્દ્રસિંહ મહિડા સભ્યશ્રી
૩૦ શ્રી ફતાભાઈ મથુરભાઈ સોલંકી ચેરમેન, આરોગ્ય સમિતી
૩૧ શ્રીમતી અર્પીતાબેન કૌશિકભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી
૩૨ શ્રી ચંદુભાઈ મોહનભાઈ સોલંકી સભ્યશ્રી
૩૩ શ્રી બળવંતભાઈ રૂમાલભાઈ પરમાર સભ્યશ્રી
૩૪ શ્રીમતી હેતલબેન સંજયભાઈ પટેલ (સિલ્કી) સભ્યશ્રી
૩૫ શ્રી નરેન્દ્રસિંહ મનુભાઈ ચૌહાણ સભ્યશ્રી
૩૬ શ્રી રંજનબેનઅંબુભાઈ પરમાર સભ્યશ્રી
૩૭ શ્રી અમરસિંહ રામસિંહઝાલા સભ્યશ્રી
૩૮ શ્રી ઉદેસિંહ મહીજીભાઈ પરમાર સભ્યશ્રી
૩૯ શ્રીમતી પુનાબેન બેચરભાઈ પરમાર ચેરમેન, સામાજીક ન્યાય સમિતી
૪૦ શ્રી હર્ષદભાઈ ગાંડાભાઈપટેલ સભ્યશ્રી
૪૧ શ્રીમતિ વિજ્ઞાત્રીબેન બાબુભાઇ પટેલ સભ્યશ્રી
૪૨ શ્રીમતિ સ્મિતાબેન બિપીન ભાઇ પટેલ સભ્યશ્રી

માન.ધારા સભ્યશ્રીઓ

ક્રમ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો નામ
શ્રી અમીતભાઈ ચાવડામાન ધારાસભ્યશ્રી-આંકલાવ
શ્રી જયંતભાઈ.આર.પટેલમાન ધારાસભ્યશ્રી- ઉમરેઠ
શ્રી પુનમભાઈ.એમ.પરમારમાન ધારાસભ્યશ્રી- સોજીત્રા
શ્રી રાજેન્દ્રસીંહ ધિરસીંહ પરમારમાન ધારાસભ્યશ્રી- ૧૦૯ બોરસદ​
શ્રી રોહિતભાઇ પટેલમાન ધારાસભ્યશ્રી- ૧૧૦ આણંદ​
શ્રી નિરંજન પટેલમાન ધારાસભ્યશ્રી- ૧૧૩ પેટલાદ​
શ્રી સંજયભાઇ રમણભાઇ પટેલમાન ધારાસભ્યશ્રી- ૧૦૮ ખંભાત​

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/1/2019

વપરાશકર્તાઓ : 615313