મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે ડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે


શ્રી અમીત પ્રકાશ​ યાદવ​- આઇ. એ. એસ.નામ:શ્રી અમિત પ્રકાશ​ યાદવ​ - આઇ. એ. એસ.
ફોન નંબર:૦૨૬૯૨-૨૬૪૧૧૦
ફેક્સ નંબર:૦૨૬૯૨-૨૬૩૮૯૫
મોબાઇલ નંબર:૯૯૭૮૪૦૬૨૨૮
સરનામું:જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ
ઇ-મેઇલ:ddo-and@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 16/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 563655