મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે

શ્રી અમિત પ્રકાશ​ યાદવ​
  • ડીડીઓ નામ શ્રી અમિત પ્રકાશ​ યાદવ​ - આઇ. એ. એસ.
  • હોદો જીલ્લા વિકાસ અધિકારી આણંદ જીલ્લા પંચાયત
  • સ૨નામું જિલ્લા પંચાયત ભવન, ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા, બોરસદ ચોકડી, આણંદ
  • ફોન નં ૦૨૬૯૨-૨૬૪૧૧૦
  • ફેકસ નં ૦૨૬૯૨-૨૬૩૮૯૫
  • મોબાઈલ નંબ૨- ૯૯૭૮૪૦૬૨૨૮
  • ઈ મેઈલ ddo-and@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 643973