મુખપૃષ્ઠપંચાયતનું સરનામું

પંચાયતનું સરનામુંસરનામું:
જિલ્લા પંચાયત ભવન
ડી.એસ​.પી. ઓફીસની બાજુમાં,
બોરસદ ચોકડી,
આણંદ,
પી. ન. ૩૮૮૦૦૧
ફોન નંબર

૦૨૬૯૨-૨૪૧૧૧૦


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/7/2017

વપરાશકર્તાઓ : 530528