મુખપૃષ્ઠપંચાયતનું સરનામું

પંચાયતનું સરનામું

સરનામું:જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
સરદાર પટેલ ભવન, અમુલ ડેરી રોડ,
જીલ્લા પંચાયત આણંદ,
પી. ન. ૩૮૮૦૦૧
ફોન નંબર૦૨૬૯૨-૨૪૧૧૧૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/6/2017

વપરાશકર્તાઓ : 524165