મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે તલાટી કમ મંત્રીશ્રીની સંર્પક માહીતી

તલાટી કમ મંત્રીશ્રીની સંર્પક માહીતી

અનંતાલુકાનું નામગામનું નામપી.આઇ.ઓ / ત.ક.મંત્રીશ્રીનુંનામપી.આઇ.ઓ. / ત.ક.મંત્રીશ્રીના ટેલિફોન નંબર / મોબાઇલ નંબર
કચેરીરહેઠાણ/લેન્‍ડ લાઇનમોબાઇલ
આણંદઅડાસશ્રી  ડી.કે.પટેલ ૨૮૪૬૧૪ પીપી 
આણંદઅજરપુરા  શ્રી કે.કે.ઠાકોર (ચાજૅ) ૨૮૫૪૭૧૯૩૨૭૭૯૨૧૯૬
આણંદઅજુપુરાકુ. જલ્‍પાબેન વાય. પરમાર  (ચાજૅ) ૯૯૦૯૪૨૪૪૯૧
આણંદ  આંકલાવડીશ્રી કે.સી.પરમાર (ચાજૅ)૨૭૪૮૨૪૯૭૨૩૨૯૨૨૮૫
આણંદબેડવાશ્રી એસ.જી.રાઉલજી૯૮૨૫૦૭૫૩૭૯
આણંદચિખોદરાશ્રી  સી.એમ.ગોસ્‍વામી૨૫૪૨૩૪૯૯૨૫૦૩૭૪૪૭
આણંદગામડીશ્રી  જે.સી.સોની૨૫૩૦૭૦૯૯૨૫૯૨૪૬૪૫
આણંદગાનાશ્રીમતી આર.એ.ચૌહાણ (ચાજૅ) ૨૨૪૦૦૬૯૯૨૫૭૫૬૧૦૭
  આણંદગોપાલપુરાશ્રીમતિ નિમીષાબેન . આર. કિશ્ચિયન  ૨૨૧૦૦૬૭૬૦૦૦૦૯૪૫૫
૧૦આણંદઝાંખરીયાશ્રીમતિ નિમીષાબેન . આર. કિશ્ચિયન  ૨૮૦૬૨૭।૨૮૦૬૪૧૭૬૦૦૦૦૯૪૫૫
૧૧આણંદહાડગુડશ્રી એસ.આર.પટેલ ૨૮૦૬૨૭ / ૨૮૦૬૪૧
૧૨આણંદજીટોડીયાશ્રી  આકાશ ભટૃ૨૩૮૧૯૩૮૪૦૧૩૯૪૩૪૩
૧૩આણંદજોળશ્રી  એમ.આર.ઝાલા (ચાજૅ)૨૩૩૪૫૭૯૯૦૪૧૬૪૯૪૯
૧૪આણંદકાસોરશ્રીમતી જે.જે.સોલંકી ૯૮૨૫૭૨૦૩૮૬
૧૫આણંદખંભોળજ-૨શ્રીમતી હિનાબેન પરમાર ૨૭૨૧૮૭
૧૬આણંદકણભાઇપુરાશ્રી  ગોવિંદભાઇ.જી.ઝાલા (ચાજૅ)૨૮૨૪૦૫૯૬૦૧૧૭૮૨૦૦
૧૭આણંદકુંજરાવશ્રી ગોવિંદભાઇ જી.ઝાલા૨૭૨૮૬૫૯૬૦૧૧૭૮૨૦૦
૧૮આણંદખાનપુરશ્રી કે.સી.પરમાર૨૮૨૪૦૫૯૭૨૩૨૯૨૨૮૫
૧૯આણંદખેરડાકુ.મયુરી.જે.સોલંકી૨૭૨૮૬૫૮૭૩૪૦૨૮૭૯૫
૨૦આણંદખાંધલીશ્રીમતી આર.એ.ચૌહાણ૨૮૩૭૯૨૯૯૨૫૭૫૬૧૦૭
૨૧આણંદલાંભવેલ  શ્રી એ.એ.પરમાર૨૮૬૭૨૫૯૯૨૫૨૯૨૪૧૩
૨૨આણંદમેઘવા-ગાના  શ્રી  એમ.એમ.ગુજજર (ચાજૅ)૨૫૨૩૫૧૯૬૦૧૮૨૬૫૨૬
૨૩આણંદમોગરશ્રી એમ.એમ.પટેલ ૨૮૦૪૯૨
૨૪આણંદમોગરીશ્રી  એન.જે.પટેલ૨૩૮૩૬૭૯૪૨૮૭૯૯૨૯૬
૨૫આણંદનાપાડ તળપદ  શ્રી ટી.એમ.ઝાલા૨૩૮૩૬૭૯૯૦૯૫૪૪૧૫૯
૨૬આણંદનાપાડ વાંટાશ્રી વી.ડી મકવાણા ૨૮૩૫૩૩
૨૭આણંદનાવલીશ્રીમતી  તરૂલતા.બી.ડાભી૨૮૩૦૧૦૯૪૨૯૬૫૪૨૨૨
૨૮આણંદરાહતુલાવ  શ્રી સમીર.જે.પટેલ૯૬૮૭૩૫૮૫૦૪
૨૯આણંદરાજુપુરાશ્રીમતિ અનીસાબેન એમ. મલેક  ૨૭૪૮૦૧૯૯૯૮૨૭૦૫૧૧
૩૦આણંદ  રામનગર  શ્રીમતી  રિધ્‍ધી.એમ.પટેલ૯૦૯૯૦૪૨૬૧૯
૩૧આણંદરાસનોલશ્રીમતી જલ્‍પાબેન.વાય.પરમાર૨૭૨૮૦૫૯૯૦૯૪૨૪૪૯૧
૩૨આણંદરાવળાપુરાશ્રી એ.એ.પરમાર (ચાજૅ)૨૫૩૪૫૩૯૯૨૫૨૯૨૪૧૩
૩૩આણંદસામરખાશ્રી  વી.એમ.પરમાર૨૫૬૨૩૪ / ૨૬૭૦૮૧૨૮૯૩૪૪૯૪૨૭૯૩૩૧૭૪
૩૪આણંદસાદાનાપુરાશ્રી  વી.એમ.પરમાર (ચાજૅ)૨૫૬૨૩૪ / ૨૬૭૦૮૧૨૮૯૩૪૪૯૪૨૭૯૩૩૧૭૪
૩૫આણંદસંદેસરશ્રી  એમ.એમ.ગુજજર૨૮૧૫૨૫૯૬૦૧૮૨૬૫૨૬
૩૬આણંદસારસાશ્રી  કે.કે.ઠાકોર૨૭૨૦૪૦૯૩૨૭૭૯૨૧૯૬
૩૭આણંદસુંદણશ્રી  પી.એમ.રાજ ૨૮૪૪૫૨૨૫૫૪૭૯૭૯૬૦૧૭૪૧૦૮૪
૩૮આણંદત્રણોલશ્રી  બી.એચ.ગઢવી૨૮૬૦૦૧૯૯૨૫૨૯૨૯૬૦
૩૯આણંદવડોદશ્રી  નીરૂભાઇ.એમ.સુથાર૨૮૦૬૩૦ ૯૮૨૪૪૩૯૩૬૩
૪૦આણંદવધાસીશ્રી  એમ.આર.ઝાલા૨૫૦૯૨૯૯૮૭૯૬૧૯૪૮૨
૪૧આણંદવલાસણશ્રી  એમ.પી.પરમાર    ૨૨૨૧૪૮૯૯૦૪૧૬૪૯૪૬
૪૨આણંદવાંસખીલીયાશ્રી મિતવાન વાલ્‍મીકી રાવલ૨૩૩૨૧૬૮૧૨૮૬૭૦૪૯૨
૪૩આણંદવાસદશ્રી  એમ.એન.બારોટ૨૭૪૨૪૦૨૮૦૫૫૩૯૯૭૯૦૪૮૪૧૧
૪૪આણંદવહેરાખાડીશ્રી  એસ.એ.ગોહેલ    ૨૭૩૩૧૧૯૯૭૮૧૯૩૮૮૪

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/1/2019

વપરાશકર્તાઓ : 615299