મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે પ્રમુખ વિષે

પ્રમુખ વિષે


શ્રીમતી કપીલાબેન જી ચાવડાનામ:શ્રીમતી કપીલાબેન જી ચાવડા
ફોન નંબર:૦૨૬૯૨-૨૬૩૦૯૨
ફેક્સ નંબર:૦૨૬૯૨-૨૬૩૮૯૫
મોબાઇલ નંબર:
૮૧૫૫૯ ૯૫૦૨૧
સરનામું:જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 16/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 563582