મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે પ્રમુખ વિષે

પ્રમુખ વિષે


શ્રી નટવરસિંહ સરદારસિંહ મહિડા નામ:શ્રી નટવરસિંહ સરદારસિંહ મહિડા
ફોન નંબર:૦૨૬૯૨-૨૬૩૦૯૨
ફેક્સ નંબર:૦૨૬૯૨-૨૬૩૮૯૫
મોબાઇલ નંબર:
૯૮૭૯૫૩૫૯૪૫
સરનામું:સરપંચ ફળીયું, મુ.પો.ગાજણા તા.બોરસદ, જિ.આણંદ
જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/1/2019

વપરાશકર્તાઓ : 615240