મુખપૃષ્ઠઇ-સીટીઝનમાહિતી મેળવવાનો અધિકાર

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર


અ.નં.વિગતડાઉનલોડ
RTI-2005 PIO-APIO District LevelClick Here
RTI-2005 PIO-APIO Taluka LevelClick Here
વિકાસ શાખા Click Here
મેહસુલ શાખા Click Here
આંકડાકીય શાખા Click Here
પંચાયત શાખા Click Here
મહેકમ શાખાClick Here
સહકાર શાખાClick Here
શિક્ષણ શાખાClick Here
૧૦બાંઘકામ શાખાClick Here
૧૧સિંચાઇ શાખાClick Here
૧૨જનરલ શાખાClick Here
૧૩આયુર્વેદ શાખાClick Here
૧૪ખેતીવાડી શાખાClick Here
૧૫મલેરીયા શાખાClick Here
૧૬હિસાબી શાખાClick Here
૧૭સંકલિત બાળવિકાસ શાખાClick Here
૧૮પશુપાલન શાખાClick Here
૧૯કુટુંબ કલ્યાણ શાખાClick Here

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644097