સંપર્ક
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક

સરનામું : જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
સરદાર પટેલ ભવન, અમુલ ડેરી રોડ,
જીલ્લા પંચાયત આણંદ,
પી. ન. ૩૮૮૦૦૧
ફોન ન. ૦૨૬૯૨-૨૪૧૧૧૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/5/2017

વપરાશકર્તાઓ : 520524