મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યશાખાજન્‍મ મરણની નોંઘણી

જન્‍મ મરણની નોંઘણી-૨૦૧૧

અ.નં તાલુકાનું નામ જીવીત જન્મ મરણ બાળ મરણ
પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી
આણંદ ૬૯૪૧ ૫૮૯૯ ૨૩૬૦ ૧૫૦૬ ૫૬ ૬૩
આંકલાવ ૧૨૯૧ ૧૧૬૮ ૫૯૯ ૩૬૫
બોરસદ ૬૩૮૭ ૫૭૮૩ ૧૬૮૭ ૧૦૮૨
ખંભાત ૨૮૦૧ ૨૦૯૧ ૧૦૭૫ ૭૫૨
તારાપુર ૨૨૮૭ ૧૯૨૨ ૩૧૧ ૨૦૩
પેટલાદ ૨૬૦૬ ૨૨૨૫ ૧૦૧૯ ૬૭૮
ઉમરેઠ ૪૭૧ ૩૪૮ ૩૪૯ ૨૩૭
ઉમરેઠ ૧૨૧૨ ૧૦૫૦ ૩૬૬ ૨૪૧
આણંદ જિલ્લાનું કુલ ૨૩૯૯૬ ૨૦૪૮૬ ૭૭૬૬ ૫૦૬૪ ૫૮ ૬૪

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 643996