મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યશાખાપ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્દ્રો

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્દ્રો

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્દ્રો/તબીબી અધિકારીની માહિતી
અ.નં તાલુકાનું નામ પ્રા.આ.
કેન્‍દ્રનું નામ
તબીબી અધિકારી
શ્રીનું નામ
ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
આણંદ કુંજરાવ ર્ડા.એ.વી.શુકલ ૨૮૬૬૧૦ -- ૭૫૬૭૮૭૦૦૩૩ --
આણંદ બાકરોલ ર્ડા.આર.જે.૫ટેલ ૨૩૦૪૩૮ -- ૭૫૬૭૮૭૦૦૨૯ --
આણંદ વડોદ ર્ડા.એ.એચ.૫ટેલ ૨૮૦૬૫૯ -- ૭૫૬૭૮૭૦૦૩૬ --
આણંદ અડાસ ડો. હાર્દિક ગુપ્‍તા ૨૭૪૨૮૦ -- ૭૫૬૭૮૭૦૦૪૭ --
આણંદ બોરીયાવી ર્ડા.એન.જી.ભાલજા ૨૭૧૬૭૫ -- ૭૫૬૭૮૭૦૦૩૦ --
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644114