મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યશાખાપ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્દ્રો

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્દ્રો

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્દ્રો/તબીબી અધિકારીની માહિતી
અ.નં તાલુકાનું નામ પ્રા.આ.કેન્‍દ્રનું નામ તબીબી અધિકારીશ્રી
નું નામ
ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
નાવલી ર્ડા.બીરેન્દ્સીહ ૨૮૩૨૬૩ -- ૭૫૬૭૮૭૦૦૩૪ --
કરમસદ ર્ડા.સુધીર વી.પંચાલ ૨૨૨૨૩૪ -- ૭૫૬૭૮૭૦૦૩૨ --
રાસનોલ ર્ડા.ઉમીયાબેન જે.પીપળીયા ૨૭૩૫૨૪ -- ૭૫૬૭૮૭૦૦૩૫ --
વહેરાખાડી ર્ડા.શિલ્પાબેન ચૌહાણ ૨૭૨૯૧૭ -- ૭૫૬૭૮૭૦૦૩૭ --
૧૦ અજરપુરા ડો. ઉત્‍કર્ષ શાહ ૨૮૫૬૩૫ -- ૭૫૬૭૮૭૦૦૨૮ --
પાછળ જુઓ આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 637818