મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યશાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ આરોગ્ય શાખા
શાખાનું સરનામુ આરોગ્ય શાખા,જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડો. આર.બી.પટેલ
મોબાઇલ નંબર૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૧
ફેકસ નંબર (૦ર૬૯ર) ર૬૮૭૭૫,ર૬૮૮ર૦.

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નંવહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
ડો. આર.બી.પટેલ મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી૨૬૩૨૭૭(૦ર૬૯ર) ૨૬૮૭૭૫ ૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૧ cdho.health.anand@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644193