મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યશાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


ડો. એસ. બી. શાહશાખાનું નામ આરોગ્ય શાખા


શાખાનું સરનામુ

આરોગ્ય શાખા, જિલ્લા પંચાયત ભવન,આણંદ - ૩૮૮૦૦૧મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી

મુખ્ય જિલ્‍લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી, જિલ્‍લાપંચાયતઆણંદ.ફોન નંબર

ઓફિસ નંબર (૦ર૬૯ર)૨૬૮૭૭૫, મો.-૭૫૬૭૮૭૦૦૦૧ફેકસ નંબર

(૦ર૬૯ર) ર૬૮૭૭૫,ર૬૮૮ર૦.


શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નંવહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
ડો. આર.બી.પટેલમુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી (૦ર૬૯ર) ૨૬૮૭૭૫(૦ર૬૯ર) ૨૬૮૭૭૫ ૭૫૬૭૮૭૦૦૦૧ cdho.health.anand@gmail.com
ડો. બી.પી.ઠકકરઅધિક મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી(૦ર૬૯ર) ર૪૧૭૫૧ (૦ર૬૯ર) ૨૪૧૭૫૧ ૭૫૬૭૮૭૦૦૦૨ adho.health.anand@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/6/2017

વપરાશકર્તાઓ : 524145