મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યશાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


ડૉ. આર. બી. પટેલશાખાનું નામ આરોગ્ય શાખા
શાખાનું સરનામુ આરોગ્ય શાખા,જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડૉ. આર. બી. પટેલ, મુખ્ય જિલ્‍લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી, જિલ્‍લાપંચાયતઆણંદ.
મોબાઇલ નંબર૭૫૬૭૮૭૦૦૦૧
ફેકસ નંબર (૦ર૬૯ર) ર૬૮૭૭૫,ર૬૮૮ર૦.

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નંવહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
ડૉ. આર. બી. પટેલમુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી-(૦ર૬૯ર) ૨૬૮૭૭૫ ૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૧cdho.health.anand@gmail.com
ડૉ. શાલીની ભાટીયાઅધિક મુ.જિ. આ. અધિકારી(૦ર૬૯ર) ર૪૧૭૫૧ (૦ર૬૯ર) ૨૪૧૭૫૧ ૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૨adho.health.anand@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 1/4/2019

વપરાશકર્તાઓ : 633994