મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યશાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


ડો. એસ. બી. શાહશાખાનું નામ આરોગ્ય શાખા
શાખાનું સરનામુ આરોગ્ય શાખા,જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી મુખ્ય જિલ્‍લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી, જિલ્‍લાપંચાયતઆણંદ.
ફોન નંબર મો.-૭૫૬૭૮૭૦૦૦૧
ફેકસ નંબર (૦ર૬૯ર) ર૬૮૭૭૫,ર૬૮૮ર૦.

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નંવહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
ડો. આર.બી.પટેલમુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી -(૦ર૬૯ર) ૨૬૮૭૭૫ ૭૫૬૭૮૭૦૦૦૧ cdho.health.anand@gmail.com
ડો. બી.પી.ઠકકરઅધિક મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી(૦ર૬૯ર) ર૪૧૭૫૧ (૦ર૬૯ર) ૨૪૧૭૫૧ ૭૫૬૭૮૭૦૦૦૨ adho.health.anand@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/7/2017

વપરાશકર્તાઓ : 530485