મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યશાખાસ્‍વછતા જાળવણી

સ્‍વછતા જાળવણી

આરોગની સૌથી મહત્વની કામગીરી સ્વચ્છતાની છે. અવાર નવાર સ્વચ્છતા શિબિર યોજી શાળાઓના બાળકોને અને ગામડાઓમાં સ્વચ્છતા પ્રત્યે લોકજાગૃતિ ઉભી કરવામાં આવે છે. જયાં સ્વચ્છતા છે તાં જ સ્વાસ્થ્ય છે. જે બાબત લોકમાનસમાં ઉભી કરવામાં આવે છે. તદઉપરાંત સેનેટરી ઇન્સ્પેકટરો ઘ્વારા હોટલ, સિનેમાગૃહો જેવા જાહેર સ્થળોમાં પુરતા પ્રમાણમાં સ્વચ્છતા જળવાય તે માટે તકેદારી લેવાય છે.
 
માતૃબાળ કલ્‍યાણ કાર્યક્રમ (આર.સી.એચ.)
આ કાર્યક્રમમાં માતા અને બાળકના સ્વાસ્થ્યની સંભાળ રાખવામાં આવેલ છે. આ કાર્યક્રમ હેઠળ સગર્ભા માતાની સંભાળ, પ્ર­સુતિ અને પ્ર­સુતિ પછી માતાની સંભાળ, બાળ સંભાળ, સલામત અને સ્વચ્છ ­ પ્રસુતિ માટે મમતાકીટ, લોહતત્વની ગોળીઓ તેમજ ગર્ભાવસ્થામાં સલાહ, સરવાર અને સેવાની કામગીરી પ્રા.આ.કેન્દ્રો અને પેટા કેન્દ્રો દ્વારા છેવાડાના ધર સુધી ક્લીનીક અને ગૃહ મુલાકાત દરમ્યાન અપાય છે. ધનુર રોગ સામે રક્ષણ મેળવવા સગર્ભા બેનોને ધનુર વિરોધી રસી આપવામાં આવે છે.તેમજ તેમના લોહી અને પેશાબની તપાસ કરવામા આવે છે.

ચિરંજીવી યોજના ગુજરાત સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા ગુજરાત રાજયમાં માતા મૃત્યુ દર અને બાળમૃત્યુ દર ધટાડવા માટે તા.૮/૯/૦૬ ના ઠરાવથી રાજયના તમામ જિલ્લાઓમાં ચિરંજીવી યોજનૉઅમલમાં મુકવામાં આવેલ છે. જે ૧૪ દેશોના ૨૨૪ પ્રોજેકટ પૈકી પસંદગી પામેલ સર્વશ્રેષ્ઠ યોજના છે.

ચિરંજીવી યોજનામાં ખાનગી સ્ત્રી રોગ નિષ્ણાંત ર્ડાકટરશ્રીઓ દ્વારા ગરીબી રેખા હેઠળની સગર્ભા માતાઓને પ્રસુતિ સંબંધી સેવાઓ વિના મૂલ્યે આપવામાં આવે છે, આ યોજના અંતર્ગત ખાનગી સ્ત્રી રોગ નિષ્ણાંતને ૧૦૦ પ્રસુતિના પેકેજમાં ૨,૮૦,૦૦૦/- (એક પ્રસુતિ દીઠ રૂ.૨૮૦૦/- લેખે) મળવાપાત્ર છે.

ગ્રામ વિસ્તારની સગર્ભા માતાને દવાખાને જવાના વાહનભાડાના રૂ.૨૦૦/- અને શહેરી વિસ્તારની સગર્ભામાતાને દવાખાને જવાના ભાડાના રૂ.૧૦૦/- સ્થળ ઉપર જ ખાનગી ગાયનેકોલોજીસ્ટ દ્વારા ચુકવવામાં આવશે.
 
જનની સુરક્ષા યોજના
જનની સુરક્ષા યોજના ભારત સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા રાષ્ટ્રીય પ્રસુતા સહાય યોજનામાં ફેરફાર કરી તેના સ્થાને રાષ્ટ્રીય ગ્રામ્ય આરોગ્ય મિશન (ફય્ણ્પ્) અન્વયે ૧૦૦ ટકા કેન્દ્રીય પુરસ્કૃત યોજના તરીકે તા.૧૩/૧૨/૨૦૦૫ થી જનની સુરક્ષા યોજના અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે.
પ્રસુતા માતા ગરીબી રેખા હેઠળની કુટુંબની વ્યકિત હોય.
પ્રસુતા માતા અનુસુચિત જાતિ (એસ.સી.) તેમજ અનુસુચિત જન જાતિ) (એસ.ટી.) ની કુટુંબની વ્યકિત હોય.
 
સહાયનું ધોરણ
ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે
જનની સુરક્ષા યોજના અંતર્ગત સગર્ભામાતા જો દવાખાનામાં પ્રસુતિ કરાવે તો તેને ૫૦૦/- રૂપિયાની આર્થિક સહાય અને ૨૦૦/- રૂપિયા વાહન ચાર્જ પેટે મળી કુલ ૭૦૦/- રૂપિયા ચુકવવામાં આવશે. ઘરે સુવાવડ થાય તો તેને રૂ.૫૦૦/- ની સહાય ચુકવવામાં આવશે.
 
શહેરી વિસ્તાર માટે
આ યોજના અંતર્ગત સગર્ભા માતા જો દવાખાનામાં પ્રસુતિ કરાવે તો તેને ૫૦૦/- રૂપિયા આર્થિક સહાય અને ૧૦૦/- રૂપિયા વાહન ચાર્જ પેટે મળી કુલ ૬૦૦/- રૂપિયા ચુકવવામાં આવશે.
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644223