મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યશાખાતબીબી અઘિકારીઓ

તબીબી અઘિકારીઓ

 
અ.નં.  તબીબી અધિકારીશ્રી નું નામ સરનામું  શેના નિષ્ણાંત  પ્રા.આ.કેન્દ્રનું નામ   ફોન નંબર 
ર્ડા.એ.વી.શુકલ  કુંજરાવ  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  કુંજરાવ  ૨૮૬૬૧૦
ર્ડા.આર.જે.પટેલ  બાકરોલ  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  બાકરોલ  ૨૩૦૪૩૮
ર્ડા.એ.એચ.પટેલ  વડોદ  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  વડોદ  ૨૮૦૬૫૯
ર્ડા.આર.કે.અવસ્થી  વાસદ  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  વાસદ  ૨૭૪૨૮૦
ર્ડા.એન.જી.ભાલજા  બોરીયાવી  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  બોરીયાવી  ૨૭૧૬૭૫
ર્ડા.એમ.ટી.વાલેસ  નાવલી  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  નાવલી  ૨૮૩૨૬૩
ર્ડા.સુધીર વી.પંચાલ  કરમસદ  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  કરમસદ  ૨૨૨૨૩૪
ર્ડા.આર.સી.પાટીલ  રાસનોલ  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  રાસનોલ  ૨૭૩૫૨૪
ર્ડા.ભાવિન આર.પટેલ  વહેરાખાડી  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  વહેરાખાડી  ૨૭૨૯૧૭
૧૦ ર્ડા.ઓસ.આર.સોહની  અજરપુરા  આર્યુવેદ  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  અજરપુરા  ૨૮૫૬૩૫
૧૧ ર્ડા.ઓસ.કે.પરીખ  ચિખોદરા  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  ચિખોદરા  ૨૫૫૨૫૫
૧૨ ર્ડા.એ.કે.વાલા  શીલી  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  શીલી  ૨૮૨૫૬૯
૧૩ ર્ડા.એ.બી.શર્મા  ભાલેજ  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  ભાલેજ  ૨૮૬૬૪૪
૧૪ ર્ડા.આર.જે.દલવાડી  પણસોરા  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  પણસોરા  ૨૭૯૨૨૮
૧૫ ર્ડા.એમ.એમ.પરમાર  સુંદલપુરા  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  સુંદલપુરા  ૨૭૯૯૧૦
૧૬ ર્ડો. હેમસિંગ રાઠોડ  ભરોડા  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  ભરોડા  ૨૮૨૫૫૩
૧૭ ર્ડા.એમ.એસ.ચૌહાણ  દાવોલ  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  દાવોલ  ૨૨૧૩૧૪
૧૮ ર્ડા.એસ.ડી.ધાકરોલીયા  કઠાણા  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  કઠાણા  ૨૭૩૩૨૬
૧૯ ર્ડા.કે.ડી.પાઠક  નાપા  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  નાપા  ૨૮૩૬૨૩
૨૦ ર્ડા.એન.કે.પરમાર  સીસ્વા  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  સીસ્વા  ૨૮૮૫૦૩
૨૧ ર્ડા.એસ.એસ.વોરા  બામણવા  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  બામણવા  ૨૮૭૬૫૧
૨૨ ર્ડા.પી.આર.શર્મા  બદલપુર  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  બદલપુર  ૨૭૩૩૧૬
૨૩ ર્ડા.રીનાબેન પી.મકવાણા  ભાદરણ  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  ભાદરણ  ૨૮૮૩૮૮
૨૪ ર્ડા.એમ.જી.વાધેલા  અલારસા  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  અલારસા  ૨૪૪૨૫૬
૨૫ ર્ડા.કેતન વી.પટેલ  ઝારોલા  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  ઝારોલા  ૨૭૧૯૨૨
૨૬ ર્ડા.એમ.જી.રામાણી  બામણગામ  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  બામણગામ  ૨૮૫૬૮૧
૨૭ ર્ડા.આર.બી.પરમાર  ખડોલ  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  ખડોલ  ૨૮૭૬૨૫
૨૮ ર્ડા.એચ.જે.શર્મા  ભેટાસી  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  ભેટાસી  ૨૮૪૮૭૭
૨૯ ર્ડા.મીલન પટેલ  સીમરડા  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  સીમરડા  ૨૭૨૩૦૦
૩૦ ર્ડા.એમ.બી.શાહ  નાર  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  નાર  ૨૫૨૫૩૬
૩૧ ર્ડા.હેતલ એ.શાહ  વડદલા  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  વડદલા  ૨૪૬૬૩૫
૩૨ ર્ડા.લીપી કે.શુકલ  બાધણી  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  બાધણી  ૨૪૪૫૧૩
૩૩ ર્ડા.એ.ડી.દેસાઈ  સિંહોલ  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  સિંહોલ  ૨૪૭૭૮૨
૩૪ ર્ડા.એમ.એ.બ્રમ્હભટ્ટ  મોરડ  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  મોરડ  ૨૮૧૬૧૮
૩૫ ર્ડા.કે.બી.પરમાર  ચાંગા  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  ચાંગા  ૨૮૧૬૧૯
૩૬ ર્ડા.વી.આર.બિલ્લોરે  સુણાવ  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  સુણાવ  ૨૪૭૭૫૨
૩૭ ર્ડા.બી.કે.રાણા  ડભોઉ  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  ડભોઉ  ૨૩૯૬૧૨
૩૮ ર્ડા.બીજલ જી.શાહ  દેવા તળપદ  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  દેવા તળપદ  ૨૩૮૯૫૦
૩૯ ર્ડા.શાલિની ભાટીયા  ધુવારણ  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  ધુવારણ  ૨૪૨૧૭૫
૪૦ ર્ડા.અનીષ આઈ.મન્સુરી  વડગામ  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  વડગામ  ૨૮૨૩૧૯
૪૧ ર્ડા.એમ.કે.ચૌહાણ  વીરસદ  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  વીરસદ  ૨૮૨૬૨૮
૪૨ ર્ડા.એમ.એન.શાહ  રોહીણી  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  રોહીણી  ૨૮૫૬૪૨
૪૩ ર્ડા.આર.આઈ.ગોહિલ  ઉંદેલ  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  ઉંદેલ  ૨૮૬૬૧૬
૪૪ ર્ડા.શિલ્પાબેન ચૌહાણ  સાયમા  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  સાયમા  ૨૮૩૬૩૯
૪૫ ર્ડા.બી.કે.સોલંકી  વટાદરા  એલોપેથી  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  વટાદરા   
૪૬ ર્ડા.એમ.એન.પંડયા  થામણા  આર્યુવેદ  --  --  -- 
૪૭ ર્ડા.કે.ડી.શાહ  બીલપાડ  આર્યુવેદ  --  --  -- 
૪૮ ર્ડા.બી.એસ.ઉપાઘ્યાય  પીપળાવ  આર્યુવેદ  --  --  -- 
૪૯ ર્ડા.વી.આર.બિલ્લોરે  સુણાવ  આર્યુવેદ  --  --  -- 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 643994