મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆર્યૃવેદ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ આયુર્વેદ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન, ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા, બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડો. વિનોદ કે. નીનામા
ફોન નં૨૬૪૪૦૦
મોબાઈલ નંબર૯૭૨૫૪ ૦૨૭૧૬

શાખાના અધિકારીઓ
અં.નં વહિવટી અધિકારી નું નામ હોદો શાખા નું સરનામું ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
ડો. વિનોદ કે. નીનામા જિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીજિલ્લા પંચાયત ભવન, ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા, બોરસદ ચોકડી, આણંદ૨૬૪૪૦૦ -૯૭૨૫૪ ૦૨૭૧૬

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644025