મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆર્યૃવેદ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રીશાખાનું નામ આયુર્વેદ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા આયુર્વફદ અધિકારીની કચેરી, જિ. પં. આણંદ, ત્રીજા માળ, પથિકાશ્રમ, રેલ્‍વે સ્‍ટેશન સામે,
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડ્રો. પી.જી. દેસાઇ તા. ૧-૫-૨૦૧૧ થી જિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારી (વર્ગ-૧)
ફોન નં(૦ર૬૯ર) ર૬૬૮૦૦
મોબાઈલ નંબર૯૯૨૫૭ ૫૯૫૯૪
શાખાના અધિકારીઓ
અં.નં વહિવટી અધિકારી નું નામ હોદો શાખા નું સરનામું ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
ડ્રો. પી.જી. દેસાઇવર્ગ-૧ જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી જિલ્લા પંચાયત આણંદ,પથિકાશ્રમ,રેલ્વે સ્ટેશન સામે આણંદ,ત્રીજા માળે. (૦ર૬૯ર) ર૬૬૮૦૦ -૯૯૨૫૭ ૫૯૫૯૪
શ્રી સી. સી. રાઉલજી વર્ગ-૩ નાયબ ચીટનીશ જિલ્લા પંચાયત આણંદ,પથિકાશ્રમ,રેલ્વે સ્ટેશન સામે આણંદ,ત્રીજા માળે. (૦ર૬૯ર) ર૬૬૮૦૦ --
શ્રી એન. ડી. પઢિયાર વર્ગ-૩ જુ. કલાર્ક જિલ્લા પંચાયત આણંદ,પથિકાશ્રમ,રેલ્વે સ્ટેશન સામે આણંદ,ત્રીજા માળે. (૦ર૬૯ર) ર૬૬૮૦૦ --

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/6/2017

વપરાશકર્તાઓ : 524132