મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆર્યૃવેદ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રીશાખાનું નામ આયુર્વેદ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા આયુર્વફદ અધિકારીની કચેરી, જિ. પં. આણંદ, ત્રીજા માળ, પથિકાશ્રમ, રેલ્‍વે સ્‍ટેશન સામે,
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડો. જલ્પા ડી. જોષી *
ફોન નં૨૬૪૪૮૦
મોબાઈલ નંબર૯૪૨૬૫ ૮૮૨૨૪
શાખાના અધિકારીઓ
અં.નં વહિવટી અધિકારી નું નામ હોદો શાખા નું સરનામું ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
ડો. જલ્પા ડી. જોષી *જિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીજિલ્લા પંચાયત આણંદ,પથિકાશ્રમ,રેલ્વે સ્ટેશન સામે આણંદ,ત્રીજા માળે. ૨૬૪૪૮૦-૯૪૨૬૫ ૮૮૨૨૪

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/12/2017

વપરાશકર્તાઓ : 544893