મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખાજન્‍મ મરણ નોંધણી

જન્‍મ મરણ નોંધણી

 
વર્ષ :- ર૦૦૭
અ.નં. તાલુકાનું નામ જીવીત જન્મ મરણ બાળ મરણ મળત
પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી
આણંદ ૬૪૧૯ ૫૭૫૩ ૨૦૨૪ ૧૩૬૦ ૭૩ ૬૩
ઉમરેઠ ૧૨૦૫ ૧૦૬૧ ૪૪૮ ૨૭૮
બોરસદ ૨૫૪૨ ૨૨૪૧ ૪૧૭ ૨૫૬ ૧૧
આંકલાવ ૧૨૭૬ ૧૦૮૨ ૪૯૫ ૩૨૮
પંટલાદ ૨૯૮૬ ૨૪૭૧ ૧૧૫૬ ૮૨૧
સોજીત્રા ૭૮૨ ૭૩૩ ૪૧૬ ૨૭૭
ખંભાત ૧૯૧૦ ૧૭૯૧ ૭૪૧ ૫૪૪ ૧૮ ૨૪
તારાપુર ૧૧૩૬ ૯૨૪ ૨૪૫ ૧૮૩
આણંદ જિલ્લાનું કુલ ૧૮૨૫૬ ૧૬૦૫૬ ૫૯૪૨ ૪૦૪૭ ૧૦૭ ૧૦૦
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644015