મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ આંકડા શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી કુમારી એસ​. બી. ડાભી જિલ્લા આંકડા અધિકારી
ફોન નંબર -
ઇન્ટર કોમ નંબર ૧૧૩
ફેકસ નંબર -

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નંવહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
કુમારી એસ​. બી. ડાભીજિલ્લા આંકડા અધિકારી--૯૭૨૫૫૩૧૬૬૨dso-ddo-and@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/7/2017

વપરાશકર્તાઓ : 528478