મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


કુ​. સ્વીતા ડાભીશાખાનું નામ આંકડા શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી કુ​. સ્વીતા ડાભી જિલ્લા આંકડા અધિકારી
ફોન નંબર ૨૬૦૯૩૨
મોબાઇલ નંબર૯૭૨૫૫ ૩૧૬૬૨
ફેકસ નંબર -

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નંવહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
કુ​. સ્વીતા ડાભીજિલ્લા આંકડા અધિકારી૨૬૦૯૩૨-૯૭૨૫૫ ૩૧૬૬૨dso-ddo-and@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 1/4/2019

વપરાશકર્તાઓ : 634130