મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ આંકડા શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી આઈ.એલ.પરમાર
ફોન નંબર ૨૬૦૯૩૨
મોબાઇલ નંબર૯૬૨૪૯ ૨૮૮૩૩
ફેકસ નંબર -

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નંવહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
શ્રી આઈ.એલ.પરમાર જિલ્લા આંકડા અધિકારી૨૬૦૯૩૨-૯૬૨૪૯ ૨૮૮૩૩ dso-ddo-and@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644113