મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ આંકડા શાખા


શાખાનું સરનામુ આંકડા શાખા, જિલ્લા પંચાયત આણંદ, અમૂલ ડેરી રોડ, આણંદ


મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી કુમારી એસ​. બી. ડાભી જિલ્લા આંકડા અધિકારી


ફોન નંબર ૦૨૬૯૨-૨૫૭૯૩૨


ઇન્ટર કોમ નંબર ૧૧૩


ફેકસ નંબર -

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નંવહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
કુમારી એસ​. બી. ડાભીજિલ્લા આંકડા અધિકારી૦૨૬૯૨ ૨૫૭૯૩૨-૯૭૨૫૫૩૧૬૬૨dso-ddo-and@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/5/2017

વપરાશકર્તાઓ : 520515