મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાવસ્‍તી વિષયક આંકડાતાલુકાવાર વસ્‍તી અને વસ્‍તીની ગીચતા

તાલુકાવાર વસ્‍તી અને વસ્‍તીની ગીચતા

વિગતવસતિ ગણતરી ર૦૦૧ મુજબવસતિ ગણતરી ર૦૧૧ના  આંકડા મુજબરીમાર્ક
જિલ્‍લાની કુલ વસતિ૧૮,૫૬,૮૭૨૨૦,૯૦,૨૭૬રાજયમાં ૧૪મા ક્રમે
કુલ પુરૂષો૯,૭૨,૦૦૦૧૦,૮૮,૨૫૩
કુલ સ્‍ત્રીઓ૮,૮૪,૮૭૨૧૦,૦૨,૦૨૩
વસતિની ગીચતા (દરચો.કી.મી.)૬૩૧૭૧૧રાજયમાં ૩જા ક્રમે
દર ૧૦૦૦ પુરૂષોએ સ્‍ત્રીઓની સંખ્‍યા૯૧૦૯૨૧રાજયમાં રરમા ક્રમે
જિલ્‍લાનો કુલ સાક્ષરતા દર૭૪.૫૧%૮૫.૭૯%રાજયમાં ૩જા ક્રમે
સાક્ષરતા દર-પુરૂષ૮૬.૬૦%૯૩.૨૩%રાજયમાં ૩જા ક્રમે
સાક્ષરતા દર-સ્‍ત્રી૬૧.૯૪%૭૭.૭૬%રાજયમાં ૪થા ક્રમે

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 637707