મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાવસ્‍તી વિષયક આંકડાકામ કરનારા અને નહી કરનારાઓ મુજબનું વર્ગીકરણ

કામ કરનારા અને નહી કરનારાઓ મુજબનું વર્ગીકરણ

 
અ.નં તાલુકાનું નામ કુલ વસ્‍તી ખેડૂત ખેત મજૂર
ગ્રામ્ય શહેરી કુલ ગ્રામ્ય શહેરી કુલ ગ્રામ્ય શહેરી કુલ
તારાપુર ૭૫૮૫૦ ૭૫૮૫૦ ૯૮૯૭ ૯૮૯૭ ૧૨૮૧૭ ૧૨૮૧૭
સોજીત્રા ૯૬૧૩૮ ૯૬૧૩૮ ૯૧૬૨ ૯૧૬૨ ૨૦૨૭૧ ૨૦૨૭૧
ઉમરેઠ ૧૩૦૨૩૭ ૩૨૧૯૧ ૧૬૨૪૨૮ ૧૮૮૩૬ ૧૧૨૫ ૧૯૯૬૧ ૨૮૨૫૦ ૧૯૦૯ ૩૦૧૫૯
આણંદ ૨૫૯૧૫૦ ૨૫૪૭૫૦ ૫૧૩૯૦૦ ૧૮૧૮૯ ૪૩૩૧ ૨૨૫૨૦ ૪૯૪૩૨ ૧૨૨૧૪ ૬૧૬૪૬
પેટલાદ ૨૧૪૩૦૮ ૫૧૧૪૭ ૨૬૫૪૫૫ ૧૯૭૫૦ ૩૪૧ ૨૦૦૯૧ ૪૫૬૮૯ ૯૦૨ ૪૬૫૯૧
ખંભાત ૧૬૭૮૧૮ ૯૩૧૯૪ ૨૬૧૦૧૨ ૨૩૫૮૧ ૫૪૫ ૨૪૧૨૬ ૨૭૯૮૩ ૧૬૧૭ ૨૯૬૦૦
બોરસદ ૨૯૦૫૨૩ ૫૬૮૮૬ ૩૪૭૪૦૯ ૩૨૦૦૭ ૧૨૩૯ ૩૩૨૪૬ ૫૫૫૭૧ ૩૬૫૭ ૫૯૨૨૮
આંકલાવ ૧૧૪૮૭૭ ૧૯૮૦૩ ૧૩૪૬૮૦ ૧૪૮૭૫ ૧૫૨૫ ૧૬૪૦૦ ૨૨૬૬૪ ૪૨૦૩ ૨૬૮૬૭
કુલ ૧૩૪૮૯૦૧ ૫૦૭૯૭૧ ૧૮૫૬૮૭૨ ૧૪૬૨૯૭ ૯૧૦૬ ૧૫૫૪૦૩ ૨૬૨૬૭૭ ૨૪૫૦૨ ૨૮૭૧૭૯
 
અ.નં તાલુકાનું નામ ગૃહઉધોગમાં રોકાયેલ કામદારો અન્ય કામ કરનારા તાલુકામાં કુલ કામ કરનારા
ગ્રામ્ય શહેરી કુલ ગ્રામ્ય શહેરી કુલ ગ્રામ્ય શહેરી કુલ
તારાપુર ૨૮૬ ૨૮૬ ૧૨૭૪૦ ૧૨૭૪૦ ૪૮૪૮૦ ૪૮૪૮૦
સોજીત્રા ૩૯૫ ૩૯૫ ૧૨૮૭૭ ૧૨૮૭૭ ૫૫૫૮૨ ૫૫૫૮૨
 
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 637713