મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાવસ્‍તી વિષયક આંકડાઅનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિની તાલુકાવાર વસ્‍તી

અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિની તાલુકાવાર વસ્‍તી

 
અ.નં તાલુકાનું નામ ગ્રામ્ય / શહેરી અનુસૂચિત જાતિ અનુસૂચિત જનજાતિ
પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ
તારાપુર     ગ્રામ્ય  ૪૫૦૧ ૪૦૭૨ ૮૫૭૩ ૨૬૨ ૧૮૯ ૪૫૧
શહેરી
કુલ ૪૫૦૧ ૪૦૭૨ ૮૫૭૩ ૨૬૨ ૧૮૯ ૪૫૧
સોજીત્રા     ગ્રામ્ય  ૩૦૫૪ ૨૭૧૬ ૫૭૭૦ ૨૪૧ ૧૯૬ ૪૩૭
શહેરી
કુલ ૩૦૫૪ ૨૭૧૬ ૫૭૭૦ ૨૪૧ ૧૯૬ ૪૩૭
ઉમરેઠ     ગ્રામ્ય  ૨૦૧૧ ૧૭૪૪ ૩૭૫૫ ૬૭૨ ૫૮૩ ૧૨૫૫
શહેરી ૬૪૫ ૫૮૨ ૧૨૨૭ ૨૦૬ ૨૩૯ ૪૪૫
કુલ ૨૬૫૬ ૨૩૨૬ ૪૯૮૨ ૮૭૮ ૮૨૨ ૧૭૦૦
આણંદ     ગ્રામ્ય  ૫૮૯૯ ૫૩૫૮ ૧૧૨૫૭ ૩૦૦૩ ૨૭૩૯ ૫૭૪૨
શહેરી ૪૯૫૨ ૪૫૬૬ ૯૫૧૮ ૩૭૦૯ ૩૨૮૨ ૬૯૯૧
કુલ ૧૦૮૫૧ ૯૯૨૪ ૨૦૭૭૫ ૬૭૧૨ ૬૦૨૧ ૧૨૭૩૩
પેટલાદ     ગ્રામ્ય  ૭૩૩૭ ૬૪૮૨ ૧૩૮૧૯ ૯૨૮ ૮૫૪ ૧૭૮૨
શહેરી ૧૯૬૨ ૧૮૦૧ ૩૭૬૩ ૪૨૩ ૩૭૮ ૮૦૧
કુલ ૯૨૯૯ ૮૨૮૩ ૧૭૫૮૨ ૧૩૫૧ ૧૨૩૨ ૨૫૮૩
 
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 637820