મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાવસ્‍તી વિષયક આંકડાજિલ્લામાં થયેલ વસ્તી વધારો

જિલ્લામાં થયેલ વસ્તી વધારો

 
અ.નં તાલુકાનું નામ

ગ્રામ્ય શહેરી કુલ કુલ વસ્તીમાં દશકાની વધધટની ટકાવારી
કુલ વસ્તી પુરૂષો સ્ત્રીઓ કુલ વસ્તી પુરૂષો સ્ત્રીઓ કુલ વસ્તી પુરૂષો સ્ત્રીઓ
૧૯૦૧ ૪૨૬૬૭૪ ૨૨૬૫૧૬ ૨૦૦૧૫૮ ૮૫૬૨૨ ૪૩૬૦૨ ૪૨૦૨૦ ૫૧૨૨૯૬ ૨૭૦૧૧૮ ૨૪૨૧૭૮ -
૧૯૧૧ ૪૨૩૪૩૮ ૨૨૮૫૮૦ ૧૯૪૮૫૮ ૭૮૬૧૧ ૪૦૫૭૮ ૩૮૦૩૩ ૫૦૨૦૪૯ ૨૬૯૧૫૮ ૨૩૨૮૯૧ -૨.૦૦
૧૯૨૧ ૪૩૦૩૪૨ ૨૩૦૯૫૨ ૧૯૯૩૯૦ ૭૯૬૦૪ ૪૧૪૬૯ ૩૮૧૩૫ ૫૦૯૯૪૬ ૨૭૨૪૨૧ ૨૩૭૫૨૫ ૧.૬૦
૧૯૩૧ ૪૬૪૦૦૩ ૨૪૭૯૫૯ ૨૧૬૦૪૪ ૯૦૭૪૩ ૪૭૯૦૭ ૪૨૮૩૬ ૫૫૪૭૪૬ ૨૯૫૮૬૬ ૨૫૮૮૮૦ ૮.૮૦
૧૯૪૧ ૫૫૦૦૮૭

૨૯૦૭૩૦

૨૫૯૩૫૭

૧૦૯૯૦૯ ૫૭૪૩૦

૫૨૪૭૯

૬૫૯૯૯૬ ૩૪૮૧૬૦ ૩૧૧૮૩૬ ૧૯.૦૦
૧૯૫૧ ૬૨૫૪૭૦ ૩૨૭૩૮૬ ૨૯૮૦૮૪ ૧૭૦૯૦૬ ૯૦૩૭૩ ૮૦૫૩૩ ૭૯૬૩૭૬ ૪૧૭૭૫૯ ૩૭૮૬૧૭ ૨૦.૭૦
૧૯૬૧ ૭૭૮૯૧૧ ૪૧૦૭૦૩ ૩૬૮૨૦૮ ૧૭૯૭૧૮ ૯૬૫૬૧ ૮૩૧૫૭ ૯૫૮૬૨૯ ૫૦૭૨૬૪ ૪૫૧૩૬૫ ૨૦.૪૦
૧૯૭૧ ૯૪૨૪૯૮ ૫૦૦૨૯૧ ૪૪૨૨૦૭ ૨૩૧૨૫૯ ૧૨૪૦૦૮ ૧૦૭૨૫૧ ૧૧૭૩૭૫૭ ૬૨૪૨૯૯ ૫૪૯૪૫૮ ૨૨.૪૦
૧૯૮૧ ૧૧૬૧૮૪૦ ૬૦૯૯૧૬ ૫૫૧૯૨૪ ૨૮૬૮૨૬ ૧૫૦૩૫૮ ૧૩૬૪૬૮ ૧૪૪૮૬૬૬ ૭૬૦૨૭૪ ૬૮૮૩૯૨ ૨૩.૪૦
૧૦ ૧૯૯૧ ૧૨૫૨૮૪૬ ૬૫૬૧૮૬ ૫૯૬૬૬૦ ૩૮૯૭૬૯ ૨૦૨૭૭૫ ૧૮૬૯૯૪ ૧૬૪૨૬૧૫ ૮૫૮૯૬૧ ૭૮૩૬૫૪ ૧૩.૪૦
૧૧ ૨૦૦૧ ૧૩૪૮૯૦૧ ૭૦૬૬૮૫ ૬૪૨૨૧૬ ૫૦૭૯૭૧ ૨૬૫૩૧૫ ૨૪૨૬૫૬ ૧૮૫૬૮૭૨ ૯૭૨૦૦૦ ૮૮૪૮૭૨ ૧૩.૦૦
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 638329