મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાવસ્‍તી વિષયક આંકડા સંપૂર્ણ વસ્‍તી ગણતરી ઘરોમાં રહેલા કુટુંબોની વહેંચણી

સંપૂર્ણ વસ્‍તી ગણતરી ઘરોમાં રહેલા કુટુંબોની વહેંચણી

 
અ.નં ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તાર કુલ પરિવાર ધાસ, પાંદડા,વાંસ  વગેરે લાકડા કાદવ કાચી ઇંટો પાકી ઇંટો કોરૂગેટેડ લોખંડના પતરાં અન્ય ધાતુના પતરા પથ્થર

ગ્રામ્ય

૨૭૫૩૭૫ ૭૭૪૮૦ ૨૫૧૫ ૧૦૦૩૪૦ ૧૩૮૭૫ ૭૩૭૧૦ ૧૦૨૫ ૭૨૫

શહેરી

૧૮૦૧૦૫ ૧૦૧૭૫ ૫૭૬૦ ૧૯૮૯૫ ૧૪૦૮૫ ૧૦૭૪૨૫ ૧૫૫૦ ૪૬૦

કુલ

૪૫૫૪૮૦ ૮૭૬૫૫ ૮૨૭૫ ૧૨૦૨૩૫ ૨૭૯૬૦ ૧૮૧૧૩૫ ૨૫૭૫ ૧૧૮૫
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 637721