મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાવસ્‍તી વિષયક આંકડાગ્રામ્ય/ શહેરી અને જાતિ પ્રમાણે વર્ગીકરણ

ગ્રામ્ય/ શહેરી અને જાતિ પ્રમાણે વર્ગીકરણ

 
અ.નં તાલુકાનું નામ ગ્રામ્ય શહેરી કુલ દર હજાર પુરુષોએ સ્ત્રીઓની સંખ્યા
પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ
તારાપુર ૩૯૪૫૦ ૩૬૪૦૦ ૭૫૮૫૦ ૩૯૪૫૦ ૩૬૪૦૦ ૭૫૮૫૦ ૯૨૩
સોજીત્રા ૫૦૪૭૫ ૪૫૬૬૩ ૯૬૧૩૮ ૫૦૪૭૫ ૪૫૬૬૩ ૯૬૧૩૮ ૯૦૫
ઉમરેઠ ૬૮૦૧૭ ૬૨૨૨૦ ૧૩૦૨૩૭ ૧૬૬૯૭ ૧૫૪૯૪ ૩૨૧૯૧ ૮૪૭૧૪ ૭૭૭૧૪ ૧૬૨૪૨૮ ૯૧૭
આણંદ ૧૩૫૮૨૪ ૧૨૩૩૨૬ ૨૫૯૧૫૦ ૧૩૪૧૪૭ ૧૨૦૬૦૩ ૨૫૪૭૫૦ ૨૬૯૯૭૧ ૨૪૩૯૨૯ ૫૧૩૯૦૦ ૯૦૪
પેટલાદ ૧૧૨૧૯૬ ૧૦૨૧૧૨ ૨૧૪૩૦૮ ૨૬૭૨૮ ૨૪૪૧૯ ૫૧૧૪૭ ૧૩૮૯૨૪ ૧૨૬૫૩૧ ૨૬૫૪૫૫ ૯૧૧
ખંભાત ૮૭૭૮૭ ૮૦૦૩૧ ૧૬૭૮૧૮ ૪૭૯૬૦ ૪૫૨૩૪ ૯૩૧૯૪ ૧૩૫૭૪૭ ૧૨૫૨૬૫ ૨૬૧૦૧૨ ૯૨૩
બોરસદ ૧૫૨૫૯૮ ૧૩૭૯૨૫ ૨૯૦૫૨૩ ૨૯૩૬૩ ૨૭૫૨૩ ૫૬૮૮૬ ૧૮૧૯૬૧ ૧૬૫૪૪૮ ૩૪૭૪૦૯ ૯૦૯
આંકલાવ ૬૦૩૩૮ ૫૪૫૩૯ ૧૧૪૮૭૭ ૧૦૪૨૦ ૯૩૮૩ ૧૯૮૦૩ ૭૦૭૫૮ ૬૩૯૨૨ ૧૩૪૬૮૦ ૯૦૩
  કુલ ૭૦૬૬૮૫ ૬૪૨૨૧૬ ૧૩૪૮૯૦૧ ૨૬૫૩૧૫ ૨૪૨૬૫૬ ૫૦૭૯૭૧ ૯૭૨૦૦૦ ૮૮૪૮૭૨ ૧૮૫૬૮૭૨ ૯૧૦
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 638319