મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાવસ્‍તી વિષયક આંકડાવસ્‍તી જૂથ મુજબ શહેરોનું વર્ગીકરણ

વસ્‍તી જૂથ મુજબ શહેરોનું વર્ગીકરણ

 
અ.નં વસ્‍તીના કદ પ્રમાણે જૂથ નગર/શહેરો સમૂહોની સંખ્યા કુલ નગર/શહેરોની સંખ્યા સાથેની ટકાવારી શહેરની વસ્‍તી (૦૦૦ માં) કુલ શહેરી વસ્‍તી સાથેની ટકાવારી

તમામ કદના

૧૨   ૫૦૭  

૧,૦૦,૦૦૦ તેથી વધુ

૮.૩૩ ૧૫૬ ૩૦.૭૭

૫૦,૦૦૦ - ૯૯,૯૯૯

૨૫ ૨૦૧ ૩૯.૬૪

૨૦,૦૦૦ - ૪૯,૯૯૯

૨૫ ૯૦ ૧૭.૭૫

૧૦,૦૦૦ - ૧૯,૯૯૯

૨૫ ૫૬ ૧૧.૦૫

૫,૦૦૦ - ૯,૯૯૯

૦.૦૦

૫,૦૦૦ થી ઓછી

૧૬.૬૭ ૦.૭૯
  કુલ ૧૨ ૧૦૦ ૫૦૭ ૧૦૦
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 639674