મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાવસ્‍તી વિષયક આંકડાવસ્‍તી જૂથ મુજબ ગામોનું વર્ગીકરણ

વસ્‍તી જૂથ મુજબ ગામોનું વર્ગીકરણ

 
અ.નં તાલુકાનું નામ

૨૦૦થી ઓછી વસ્‍તી ૨૦૦થી ૪૯૯ વસ્‍તી ૫૦૦થી ૯૯૯ વસ્‍તી ૧૦૦૦થી ૧૯૯૯ વસ્‍તી
ગામો પુરૂષ સ્ત્રી ગામો પુરૂષ સ્ત્રી ગામો પુરૂષ સ્ત્રી ગામો પુરૂષ સ્ત્રી

તારાપુર

૭૭૬

૭૩૫

૨૧૭૦

૧૯૮૪

૨૨

૧૫૬૦૮

૧૪૫૨૨

સોજીત્રા

૪૭૨૦

૪૩૪૩

ઉમરેઠ

૮૦૧

૭૪૩

૬૧૨૦

૫૬૦૭

આણંદ

૩૫૧૦

૩૧૪૭

પેટલાદ

૧૪

૧૧૬૮૪

૧૦૭૨૫

ખંભાત

૬૬૪

૫૮૨

૧૨

૪૫૬૨

૪૧૬૫

૧૦

૭૮૦૧

૭૨૬૧

બોરસદ

૯૭૧

૮૫૫

૬૨૩૧

૫૬૭૮

આંકલાવ

૩૧૭

૨૬૭

૪૬૦૪

૪૧૩૮

  કુલ ૧૪૪૦ ૧૩૧૭ ૨૨ ૮૮૨૧ ૮૦૧૪ ૭૮ ૬૦૨૭૮ ૫૫૪૨૧
 
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 637711