મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાવસ્‍તી વિષયક આંકડાશહેરોની વસ્‍તી

શહેરોની વસ્‍તી

 
અ.નં તાલુકાનું નામ શહેરો/નગરોના નામ શહેરી વસ્‍તી
પુરૂષ સ્ત્રી કુલ
તારાપુર -
સોજીત્રા -
ઉમરેઠ ઉમરેઠ ૧૬૬૯૭ ૧૫૪૯૪ ૩૨૧૯૧
આણંદ બોરીઆવી ૯૨૦૭ ૮૫૯૮ ૧૭૮૦૫
ઓડ ૯૬૪૫ ૮૮૧૪ ૧૮૪૫૯
આણંદ ૮૧૪૧૫ ૭૪૬૩૫ ૧૫૬૦૫૦
વલ્લભ વિઘાનગર ૧૬૩૩૯ ૧૩૦૩૯ ૨૯૩૭૮
કરમસદ ૧૫૩૫૨ ૧૩૬૦૩ ૨૮૯૫૫
વિઠ્ઠલ ઉઘોગનગર ૨૧૮૯ ૧૯૧૪ ૪૧૦૩
પેટલાદ પેટલાદ ૨૬૭૨૮ ૨૪૪૧૯ ૫૧૧૪૭
ખંભાત ખંભાત ૪૭૯૬૦ ૪૫૨૩૪ ૯૩૧૯૪
બોરસદ બોરસદ ૨૯૧૮૫ ૨૭૩૬૩ ૫૬૫૪૮
બોરસદ (વાસણા) ૧૭૮ ૧૬૦ ૩૩૮
આંકલાવ આંકલાવ ૧૦૪૨૦ ૯૩૮૩ ૧૯૮૦૩
    કુલ ૨૬૫૩૧૫ ૨૪૨૬૫૬ ૫૦૭૯૭૧
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 638322