મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાવસ્‍તી વિષયક આંકડાપાંચ હજાર કે તેથી વધુ વસ્‍તી વાળા ગામો

પાંચ હજાર કે તેથી વધુ વસ્‍તી વાળા ગામો

 
અ.નં તાલુકાનું નામ ગામોના નામ વસ્તી
તારાપુર    
સોજીત્રા ડભોઉ(વીરસદપુરા) ૫૫૭૬
દેવા તળપદ ૬૯૫૬
ઉમરેઠ પણસોરા ૫૩૨૩
વણસોલ ૫૪૦૫
સુરેલી ૫૭૯૪
ખાનકુવા ૫૭૦૫
સુંદલપુરા ૭૬૦૪
આશીમા ૫૧૫૪
આણંદ કાસોર ૬૫૭૮
કુંજરાવ ૬૨૬૫
ત્રણોલ ૬૮૨૭
જોળ ૫૪૯૩
રાસનોલ ૮૧૮૯
ખંભોળજ ૮૨૧૨
 
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 639473