મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાવસ્‍તી વિષયક આંકડાપાંચ હજાર કે તેથી વધુ વસ્‍તી વાળા ગામો

પાંચ હજાર કે તેથી વધુ વસ્‍તી વાળા ગામો

 
અ.નં તાલુકાનું નામ ગામોના નામ વસ્તી
આણંદ ખંભોળજ ૮૨૧૨
વલાસણ ૭૧૬૪
સંદેશર ૫૦૯૧
હાડગુડ ૮૯૩૭
મોગર ૭૫૬૮
વહેરાખાડી ૭૦૪૫
નાવલી ૬૮૦૮
નાપાડ તળપદ ૫૩૪૪
પેટલાદ રામોલ ૫૩૫૨
પાડગોલ ૫૩૭૧
ચાંગા ૬૮૨૮
બામરોલી ૫૧૦૩
બાંધણી ૮૨૨૧
સુણાવ ૫૩૯૯
સિંહોલ ૫૬૫૨
 
પાછળ જુઓ આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644211